Lucretia Favorita - IB

LUCRETIA FAVORITA
BALLETTO OD M. BATTISTINA;
KU CHVÁLE NANEJVÝŠ VYNIKAJÍCÍ PANÍ
PANÍ LUCRETIE
SALVIATI ORSINA.

LVCRETIA FAVORITA
BALLETTO DI M. BATTISTINO;
IN LODE DELL'ILLVSTR.(MA) SIGNORA
LA SIGNORA LVCRETIA
SALVIATI ORSINA.

V tomto tanci (Balletto) muž uchopí náležitou ruku
Dámy, spolu udělají Riverenza
grave
, dvě Continenze, jednu doleva
a druhou doprava, dvě Puntate gravi,
jeden Doppio, také důstojně (grave), začínají
levou. Pak udělají dvě Puntate, začínají
pravou a toutéž Riverenzu.

In questo Balletto l'Huomo pigliarà la man'ordinaria
della Dama, & insieme faranno la Riuerenza
graue, con due Continenze, l'una alla sinistra,
& l'altra alla destra, due Puntate graui,
& un Doppio similmente graue, principiando
con il sinistro: poi faranno due Puntate, principiandole
col destro, & la Riuerenza con il medesimo.

Ve druhé části pokračují ve zmíněné promenádě, udělají dvě Puntate,
dva Doppii, čtyři Riprese doprava, promenádu začnou
pravou nohou. Pak udělají dvě Continenze, začnou
levou a toutéž nohou Riverenzu grave.

Nel secondo tempo, seguitando detto Passeggio, faranno due Puntate
con due Doppij, & quattro Riprese alla destra, principiando il
Passeggio col piè destro: poi faranno due Continenze, principiandole col
sinistro, & la Riuerenza graue con l'istesso piede.

Ve třetí části se uchopí pravou rukou, udělají dvě Puntate,
začínají levou nohou, pak se pustí, udělají jeden
Doppio, zamíří jím doleva a vymění si místo: on tedy půjde do jednoho
konce sálu a ona do druhého. Pak půjdou doleva,
bokem (col fianco) udělají dvě Puntate, začínají je pravou nohou, čtyři
Riprese pravým bokem ven, naproti sobě udělají ještě dvě Puntate
dozadu v natáčení (fiancheggiate), začínají levou a Riverenzu
toutéž nohou.

Nel terzo tempo, pigliaranno la Fè destra, & faranno due Puntate,
principiandole col piè sinistro; poi lasciando la Fede, faranno un
Doppio volto alla sinistra, cambiando luogo, cioè, andando uno da un
capo della Sala, & l'altra dall'altro; poi passeggiando à man sinistra,
faranno per fianco due Puntate, principiandole col piè destro, & quattro
Riprese col fianco destro in fuori: all'incontro faranno anco due Puntate
in dietro fiancheggiate, principiandole col sinistro, & la Riuerenza
con il medesimo piede.

Ve čtvrté části dále pokračují v promenádě, na zmíněnou levou stranu
udělají dvě Puntate, začínají levou nohou, a dva Doppii.
Pak udělají dva Seguiti scorsi naproti sobě a uzavřou je je poloviční poklonou
(meza Riverenza) pravou nohou. Dvě Continenze, jedna doprava
a druhá doleva, a Riverenza pravou.

Nel quarto tempo, seguendo pur'il Passeggio dalla man sinistra
detta, faranno due Puntate, principiandole col piè sinistro, & due
Doppij: poi faranno due Seguiti scorsi incontro, conchiudendoli con meza
Riuerenza col piè destro: & due Continenze, una alla destra, &
l'altra alla sinistra, & la Riuerenza con il destro.

V páté části se uchopí levou rukou, udělají dvě Puntate,
které začnou pravou nohou. Pak se pustí, udělají jeden Doppio
toutéž nohou, zamíří doprava, a půjdou
jeden do čela a druhý na opačný konec sálu. Doprava udělají
dvě Puntate bokem k sobě, začínajíce je levou nohou,
a čtyři Riprese doleva, po nich udělají dozadu
dvě Puntate v natáčení (fiancheggiate), začínají je pravou nohou,
a toutéž nohou Riverenza.

Nel quinto tempo, pigliaranno la Fè sinistra, & faranno due Puntate,
principiandole col piè destro: poi lasciandola, faranno un Doppio
col medesimo piede, voltandosi à man destra: poi passeggiando, & riducendosi
uno da un capo, & l'altro dall'altro della Sala, faranno à man
destra due Puntate per fianco l'uno dell'altro, principiandole col piè sinistro,
con quattro Riprese alla sinistra: & dopo quelle, faranno in dietro
due Puntate fiancheggiate, principiandole col piè destro, & la Riuerenza
con il medesimo piede.

V šesté části se procházejí podobně, s levým bokem ven,
udělají dvě Puntate, bokem (col fianco) tak jako výše, pak dva
Doppii, začínají je pravou nohou, dva Seguiti scorsi, ty udělají
s poloviční poklonou (meza Riverenza) levou nohou. Toutéž nohou pak udělají
dvě Continenze, jednu doleva a druhou doprava,
a Riverenzu grave levou.

Nel sesto tempo, passeggiando similmente con il fianco sinistro in fuori,
faranno due Puntate, & quelle per fianco, come di sopra, poi due
Doppij, principiandoli col pie destro, & due Seguiti scorsi, i quali faranno
con una meza Riuerenza col piè sinistro: poi col medesimo piede faranno
due Continenze, l'una alla sinistra, & l'altra alla destra, con la
Riuerenza graue col sinistro.

Na zrychlenou část Sonaty v Gagliardě.
Udělají čtyři Riprese, dvě doleva a dvě doprava,
jednu Continenzu doleva, jeden Seguito finto pravou, který uzavřou
na způsob poloviční poklony (meza Riverenza). Potom udělají čtyři Seguiti,
dvěma půjdou dopředu a vymění si místo, dva v točení doleva.
Naproti sobě udělají další čtyři v natáčení (fiancheggiati) dopředu.

Alla sciolta della Sonata in Gagliarda.
Faranno quattro Riprese, due alla sinistra, & due alla destra, con
una Continenza alla sinistra, & un Seguito finto con il destro, conchiudendolo
à modo di meza Riuerenza: dopo ciò faranno quattro Seguiti,
due passando innanzi, & cambiando luogo, & due volti alla sinistra:
& all incontro ne faranno altri quattro fiancheggiati innanzi.

Ve druhé části této Sonaty udělají znovu tytéž věci
podruhé.

Al secondo tempo della Sonata, tornaranno à far le cose medesime
un'altra volta.

Ve třetí části řečené Sonaty, (která se neprovádí v Gagliardě
jako ty druhé dvě, ale důstojně /grave/, ve způsobu, jímž tanec začínali)
uchopí se oběma rukama a udělají Riverenzu grave
levou, dvě Continenze jednu doleva a druhou doprava:
pak muž pustí pravou ruku dámy a drží ji
levicí, spolu půjdou a udělají čtyři Seguiti, dva ordinarii
a dva scorsi. Pak ukončí tanec (Ballo) tím, že spolu půvabně a elegantně
udělají Riverenzu.

Al terzo tempo di detta Sonata, (la quale non và fatta in Gagliarda
come l'altre due, ma graue, nel modo che si principiò il Ballo)
pigliaranno amendue le mani, & faranno una Riuerenza graue con
il sinistro, & due Continenze una alla sinistra, & l'altra alla destra:
poi lasciando l'Huomo la man destra della Dama, & tenendola per
la sinistra faranno, passeggiando insieme, quattro Seguiti, due ordinarij,
& due scorsi: poi finiranno il Ballo, facendo gratiosamente
insieme la Riuerenza.

Kategorie: Il Ballarino - tance