Maraviglia d'Amore - IB

Il Ballarino: vyobrazení k tanci Cesia Orsina

MARAVIGLIA D'AMORE
Cascarda
ku chvále nejjasnější paní,
paní Francescy Turina
Bufalini

MARAVIGLIA D'AMORE
CASCARDA;
IN LODE DELL'ILLVSTRE SIGNORA,
LA SIG. FRANCESCA TVRINA
BVFALINI

V této Cascardě se uchopí
pravou rukou, jako je tomu na obrázku k Cesia Orsina,
udělají spolu jeden Seguito spezzato doleva
levou nohou a malou poklonu (Riverenza minima) pravou;
pak se pustí, udělají dvě Riprese a dva Trabuchetti
pravým bokem ven, začínají pravou.
Totéž udělají znovu opačně v držení za levou ruku.
Potom udělají v kruhu dva Seguiti spezzati a čtyři
Trabuchetti naproti sobě, dvě Scambiate, jednu doleva a druhou
doprava. Pak udělají dvě Riprese a dva Trabuchetti levým bokem
ven, dva passi presti dopředu a Cadenzu. Tytéž Riprese,
Trabuchetti
a Passi dopředu s Cadenzou udělají ještě
opačně.

Nella presente Cascarda, pigliandosi per la
Fè destra, come si ha nel disegno di Cesia Orsina,
faranno insieme un Seguito spezzato alla sinistra
col piè sinistro, & la Riuerenza minima col destro;
poi lasciandosi, faranno due Riprese col fianco
destro in fuori, & due Trabuchetti, principiando
col destro: il medesimo tornaranno à fare, pigliando la Fè sinistra
per contrario: dopò in ruota faranno due Seguiti spezzati, & quattro
Trabuchetti incontro, con due Scambiate, una alla sinistra, & l'altra
alla destra; poi faranno due Riprese, due Trabuchetti col fianco sinistro
in fuori, & due Passi presti innanzi con la Cadenza: le medesime Riprese,
Trabuchetti, & Passi innanzi, con la Cadenza, faranno anco per
contrario.

Ve druhé části udělá muž sám dva Seguiti spezzati v natáčení (fiancheggiati)
dozadu a čtyři Trabuchetti, pak udělá další dva Seguiti spezzati
v točení doleva, dva Passi presti dopředu a Cadenzu. Spolu
pak udělají čtyři Trabuchetti, Seguito spezzato doleva,
dotknou se přitom pravou rukou, začínají nohou levou, a dělají
malou poklonu (Riverenza minima) pravou. Potom se udělají znovu čtyři Trabuchetti
a Seguito spezzato, začínají pravou doprava, a malou poklonu
(Riverenza minima) levou nohou. Poté udělají dva Passi presti
dozadu v natáčení (fiancheggiati), začínají levou, jeden Passo trangato
dopředu, doprava zatočí dvěma Seguiti spezzati začínají je
pravou nohou. Tytéž Passi a Seguiti spezzati udělají
na druhou stranu opačně, začínají pravou, a dva Seguiti
spezzati
v točení doleva.

Nel secondo tempo, l'Huomo solo farà due Seguiti spezzati fiancheggiati
indietro, & quattro Trabuchetti; poi farà due altri Seguiti spezzati
volti alla sinistra, con due Passi presti innanzi, & la Cadenza: insieme
poi faranno quattro Trabuchetti, & un Seguito spezzato alla sinistra,
toccando la Fè destra, principiandoli col piè sinistro, & facendo
la Riuerenza minima col destro: dopò tornaranno à fare li quattro Trabuchetti,
& il Seguito spezzato, principiandoli col destro alla destra, &
la Riuerenza minima col piè sinistro: appresso, faranno due Passi presti
indietro fiancheggiati, principiandoli col sinistro, con un Passo trangato
innanzi, & alla destra voltaranno due Seguiti spezzati principiandoli
col piè destro: i medesimi Passi, & Seguiti spezzati faranno
un' altra volta per contrario, principiando col destro, con li due Seguiti
spezzati volti alla sinistra.

Ve třetí části udělá dáma sama totéž, co dělal
muž, pak udělají spolu všechny ostatní věci, které dělali ve
druhé variaci.

Nel terzo tempo, la Dama sola farà il medesimo che harà fatto
l'Huomo; insieme poi faranno tutte l'altre cose che haranno fatte nella
seconda mutanza.

Ve čtvrté části udělají spolu podobně dva Passi presti
a Seguito spezzato doleva, totéž dělají doprava
opačně. Pak udělají naproti sobě dvě Scambiate, jednu doleva a druhou
doprava, vše začínají levou nohou, pak pokračují pravou.
Potom udělají klání (giostra) tímto způsobem: tedy dva Fioretti na spárovaných nohách (à piedi pari),
dva Passi presti v natáčení (fiancheggiati) dozadu, dvěma Seguiti spezzati
půjdou a vymění si místo, v prvním Seguito spezzato tlesknou
pravou rukou. Totéž udělají znovu a půjdou na druhou
stranu, podruhé tlesknou levou, a oba se vrátí
na své místo. Pak udělají čtyři Trabuchetti naproti sobě, Seguito
spezzato
v točení doleva, začínají levou nohou a Cadenzu
pravou naproti. Tytéž čtyři Trabuchetti a Seguito
spezzato
, spolu s Cadenzou, udělají i opačně na druhou stranu.
Nakonec budou naproti sobě, tak jak začínali, udělají mimo
hudbu (contra il tempo del suono) Riverenzu a Cascardu ukončí.

Nel quarto tempo, faranno similmente insieme due Passi presti, &
un Seguito spezzato alla sinistra; il medesimo faranno alla destra per
contrario, poi faranno incontro due Scambiate, una alla sinistra, l'altra
alla destra, principiando ogni cosa col piè sinistro, poi seguendo col destro:
dopò ciò, faranno la giostra in questo modo, cioè, due Fioretti à piedi pari,
con due Passi presti fiancheggiati indietro, & due Seguiti spezzati,
passando & cambiando luogo, & nel primo Seguito spezzato daranno
una battuta alla man destra: il medesimo tornaranno à fare un'altra
volta passando, & dando un'altra battuta alla sinistra, tornando ogn'
uno al suo luogo; poi faranno quattro Trabuchetti incontro, & un Seguito
spezzato volto alla sinistra, principiando col piè sinistro, & la Cadenza
col destro incontro: li medesimi quattro Trabuchetti, & Seguito
spezzato, insieme con la Cadenza, faranno un'altra volta per contrario;
& al fine restando, all'incontro, come haranno principiato, faranno contra
il tempo del suono, la Riuerenza, & finiranno la Cascarda.

Kategorie: Il Ballarino - tance