Old country dances

Nejstarší pramenně podchycená forma kontratanců.

Bohatý zdroj Old country dances představují sbírky pánů Playfordů. První z nich vydal tiskem v Londýně roku 1651 John Playford pod názvem The English Dancing Master. Byla velmi žádána, takže už o rok později (1652) následovala další, již se zkráceným názvem The Dancing Master. V průběhu let Playford sbírky vydával opětovně a rozšiřoval je o další tance, v jejich vydávání pak později pokračoval Playfordův syn Henry. Poslední z této série vyšla roku 1728. Mnohé z tanců vycházely v průběhu let opakovaně, takže zatímco první sbírka zahrnovala 104 tance, poslední z roku 1728 obsahovala 918 tanců ve třech svazcích.1)

Podle prostorového uspořádání se Old country dances rozlišují na kruhové (Rounds), čtvercové (Squares) pro 2 nebo 4 páry a řadové (Longways) pro 6 či 8 tančících ve dvou řadách pánů a dam. Existuje i varianta pro libovolný počet tančících v jediné řadě (Dargason). Velmi častý je typ Longways for as many as will (tzv. progresivní longway) pro libovolný počet párů.

Tyto Old country dances bývají někdy označovány jako anglické barokní tance. Typické je pro ně využívání figur sides a arms (armtours), back to back, set and turne; se objevují hlavně v tancích o třech slokách, typu longway pro tři nebo čtyři páry, v některých rounds (Gathering Peascods), Newcastle) a squares (Hearts Ease)

Ze způsobu zápisu tanců ve sbírkách je zřejmé, že je tu zákazníkům předkládán taneční styl, který velmi dobře znají; to ostatně Playford naznačuje ve své předmluvě již v první sbírce. Tance jsou zapsány velmi stručně, s použitím zkratek a značek, které Playford vysvětluje v tabulce předcházející popisům tanců. I kroky jsou tu popsány velmi stručně: double jako 4 kroky s přinožením, single jako dva kroky s přinožením. Figury v Playfordských sbírkách vysvětleny nejsou, s výjimkou set and turne. Vůbec se také nezmiňuje, kterou nohou se začíná tančit, a to ani u figury set and turne.

Přehled kopií Playfordských sbírek dostupných na internetu:

Přehled tanců všech Playfordských sbírek.

1) BONUŠ, František, Český salonní tanec Beseda, jeho historie a tvůrci, ÚDLUT, Praha 1971, s. 101.

Kategorie: Encyklopedie