Pungente Dardo - IB

Il Ballarino - vyobrazení k tanci Alta Regina

PUNGENTE DARDO
Balletto;
ku chvále slovutné paní
paní Costanzy
Conte Cuppis.

PVNGENTE DARDO
BALLETTO;
IN LODE DELL'ILLVSTRA.(MA) SIGNORA
LA SIGNORA COSTANZA
CONTE CVPPIS.

Tak jak je to předvedeno na obrázku u cascardy
Alta Regina, osoby stojí proti sobě bez
držení rukou1) a udělají Riverenzu grave
a dvě Continenze, jednu doleva a druhou
doprava. Pak se uchopí pravou rukou, udělají dva
Passi gravi a jeden Seguito ordinario, začnou
levou nohou, pustí se, uchopí se levou rukou
a totéž udělají opačně. Znovu se pustí, muž udělá
naproti (dámě) dva Seguiti spezzati v natáčení (fiancheggiati) dopředu s tři Trabuchetti,
které začne levou, v téže době (tempo) je udělá
i dáma dozadu, a dvě Continenze, jednu doprava a druhou
doleva. Potom znovu udělají totéž na druhou stranu
opačně, tedy dáma dopředu a muž dozadu, s tou výjimkou, že
na místě, kde dělali dvě Continenze, udělají Riverenzu.

Come si dimostra nel disegno della Cascarda
Alta Regina, stando le persone all incontro senza
pigliar mano, faranno la Riuerenza graue con
due Continenze, l'una alla sinistra, & l'altra alla
destra; poi pigliando la Fè destra, faranno due
Passi graui, & un Seguito ordinario, principiandoli
col sinistro: & lasciando la mano, pigliaranno la Fè sinistra, &
faranno il medesimo per contrario: di nuouo lasciandosi, l'huomo farà
all'incontro due Seguiti spezzati fiancheggiati innanzi, & tre Trabuchetti,
principiandoli col sinistro: i quali anco nel medesimo tempo farà
la Dama in dietro, con due Continenze, una alla destra, & l'altra alla
sinistra. Dopò ciò tornaranno à fare il medesimo un'altra volta per
contrario, cioè la Dama innanzi, & l'huomo in dietro: eccetto, che in
luogo del fare le due Continenze, faranno la Riuerenza.

Ve druhé části muž uchopí náležitou ruku dámy,
procházejí se a dělají spolu čtyři Seguiti ordinarii, jednu Continenzu
grave
doleva a dvě Riprese doprava, a dvě Puntate
dopředu, pak pokračují dvěma Spezzati, tři Trabuchetti, dvě
Continenze, jedna doprava a druhá doleva, tak jako výše.
Totéž udělají ještě jednou od pravé nohy
a namísto dvou Continenze udělají Riverenzu.

Nel secondo tempo, l'huomo pigliarà la man'ordinaria della Dama,
& passeggiando faranno insieme quattro Seguiti ordinarij, una Continenza
graue alla sinistra, & due Riprese alla destra, con due Puntate
innanzi, poi seguiranno con due Spezzati, & tre Trabuchetti, & le due
Continenze, una alla destra, & l'altra alla sinistra, come di sopra: il
medesimo tornaranno anche à fare, principiando col piè destro, & in
luogo delle due Continenze, faranno la Riuerenza.

Ve třetí části se znovu uchopí za pravou ruku, udělají dva
Passi gravi a jeden Seguito ordinario, začnou levou,
vymění si místo a pustí se, udělají další dva Passi gravi
a jeden Seguito ordinario v točení doleva, ale začnou pravou.
Naproti sobě pak udělají dvě Puntate a dva Seguiti v natáčení (fiancheggiati)
dozadu. Potom udělají ještě jednou uvedené Seguiti spezzati, Trabuchetti
a Continenze dopředu a dozadu, s poklonou (Riverenza), tak jak bylo
popsáno v první variaci.

Nel terzo tempo, tornaranno à pigliar la Fè destra, & faranno due
Passi graui, & un Seguito ordinario, principiandoli col sinistro; poi
lasciandosi, cambiaranno luogo, & faranno due altri Passi graui, &
un Seguito ordinario volti alla sinistra, ma principiandoli col destro:
all'incontro faranno poi due Puntate, con due Seguiti fiancheggiati in
dietro. Tornaranno dipoi à fare li detti Seguiti spezzati, & Trabuchetti,
& Continenze innanzi, & in dietro, con la Riuerenza, come s'è
detto nella prima Mutanza.

Ve čtvrté části se uchopí levou ruku a udělají totéž,
co dělali ve třetí části, s tou výjimkou, že když se pustí,
místo točení doleva se točí doprava, a oba
se vratí na své místo.

Nel quarto tempo, pigliaranno la Fè sinistra, & faranno il medesimo,
che haranno fatto nel terzo tempo: eccetto, che quando si lascia la
Fede, in luogo di voltar'alla sinistra, si volteranno alla destra; & ogn'
uno tornarà al suo luogo.

Na zrychlenou hudbu (sciolta).
Udělají dvě Puntate, jednu dopředu levou nohou a druhou dozadu
pravou, jednu Continenzu doleva a jeden Seguito finto
pravou dozadu, v jeho závěru trochu ohnou kolena, udělají to
po způsobu poloviční poklony (meza Riverenza), vymění si místo, udělají čtyři
Seguiti ordinarii a v posledním zamíří doleva. Naproti sobě
pak udělají další čtyři Seguiti v natáčení (fiancheggiati). Uchopí se oběma
rukama, udělají dvě Continenze, jednu doleva a druhou
doprava. Nakonec muž pustí pravici a tanec (Ballo) ukončí
poklonou (Riverenza).

Alla sciolta della Sonata.
Faranno due Puntate, una innanzi col piè sinistro, & l'altra in dietro
con il destro, una Continenza alla sinistra, & un Seguito finto col
destro in dietro, & al fine di esso piegaranno un poco le ginocchia, facendo
à modo di meza Riuerenza, & cambiando luogo, faranno quattro
Seguiti ordinarij, voltandosi all'ultimo alla sinistra: all'incontro
poi faranno altri quattro Seguiti fiancheggiati: Et pigliandosi amendue
le mani, faranno due Continenze, una alla sinistra, & l'altra alla
destra. Finalmente, lasciando l'huomo la destra, finiranno il Ballo con
la Riuerenza.

1) Tak je psáno v originále. Také vidím, že na obrázku se drží.

Kategorie: Il Ballarino - tance