Rara Belta - ND

RARA BELTA
CASCARDA
KU CHVÁLE NANEJVÝŠ VYNIKAJÍCÍ PANÍ
GIULIE MATTEI CIEVOLI
UŠLECHTILÉ PANÍ ŘÍMSKÉ.1)

RARA BELTA
CASCARDA
IN LODE DELL'ILLUSTRISS. SIG.
GIULIA MATTEI CIEVOLI
GENTILDONNA ROMANA.

Když chtějí dělat tuto půvabnou cascardu, kavalír
s obvyklými kavalírskými obřadnostmi uchopí jemně a zdvořile
dámu za náležitou ruku, a spolu udělají
Riverenzu breve a dva Saffici. Pak udělají
jeden Spezzato puntato levou nohou a poloviční poklonu (mezza Riverenza)
pravou. Tentýž Spezzato s poklonou (mezza Riverenza) dělají
opačně. Potom se procházejí a dělají dva Spezzati alterati,
tři Seguiti battuti di Canario, začínají je levou nohou,
dvě battute di piedi, jednu pravou nohou, druhou levou,
tytéž dělají i opačně. Nakonec udělají jeden Groppo,
dva Fioretti, dva Passi minimi a jeden Saffice, začínají je
levou nohou, a totéž udělají i opačně. Toto se
nazývá část uzavřená (Tempo Terminato).

VOLENDO far questa gratiosa Cascarda, il Cavaliere
con le solite Creanze Cavaleresche pigliarà gentilmente
la Dama per la man'ordinaria, facendo insieme
la Riverenza breve, con due Saffici; poi faranno
un Spezzato puntato col piè sinistro, & mezza Riverenza
col destro: il medesimo Spezzato, & mezza Riverenza faranno
per contrario. Dopò passeggiaranno con fare due Spezzati alterati,
con tre Seguiti battuti di Canario, principiandoli col piè sinistro,
con due battute di piedi, una col piè destro, l'altra col sinistro: gli
medesimi faranno per contrario. Ultimamente faranno un Groppo,
due Fioretti, due Passi minimi, & un Saffice, principiandoli
col piè sinistro: il medesimo faranno per contrario. & questo si
chiama Tempo Terminato.

Ve druhé části se uchopí pravou rukou, dělají jeden
Spezzato puntato a poloviční poklonu (mezza Riverenza), začínají nejprve
doleva. Pak udělají dva Saffici, jeden doprava a druhý
doleva. Potom se uchopí levou rukou a udělají
totéž opačně. Když je to provedeno, obracejí se dvěma Spezzati
doleva a jeden Corinto s levým bokem dovnitř,
totéž udělají opačně. Nakonec znovu udělají ve výhledu
výše uvedené pohyby, totiž Groppo, Fioretti, Passi
a Saffice, o nichž jsem hovořil v první části. Toto si nazývá část regulérní (Tempo
Regolato
)2); všechny první pohyby začínají levou nohou, až na
poloviční poklonu (mezza Riverenza).

Nel secondo tempo, si pigliaranno per la man destra, facendo un
Spezzato puntato, & mezza Riverenza, principiando prima al
lato sinistro, & poi faranno due Saffici, uno al lato destro, l'altro
al lato sinistro: dopò si pigliaranno per la man sinistra, & faranno il
medesimo per contrario. Ciò fatto, si volteranno con due Spezzati
à man sinistra, & un Corinto col fianco sinistro per dentro:
il medesimo faranno per contrario. Finalmente in prospettiva tornaranno
à fare i predetti Moti, cioè, il Groppo, Fioretti, Passi, &
Saffice, come hò detto nel primo tempo. & questo si chiama Tempo
Regolato; principiando tutti i primi Moti col piè sinistro, solo che
mezza Riverenza.

Ve třetí části znovu dělají to, co bylo
děláno ve druhé části, ale ovšem opačně.

Nel terzo tempo, tornaranno à far di nuovo quanto haranno
fatto nel secondo tempo, ma però per contrario.

Ve čtvrté a poslední části se procházejí doleva
dvěma Passi minimi, dva Spezzati a jeden Saffice s levým bokem
dovnitř, totéž udělají opačně. Potom dělají jeden
Spezzato puntato levou nohou doleva a uchopí se přitom
pravou rukou. Ihned udělají poloviční poklonu (mezza Riverenza) pravou.
Pustí se a totéž udělají opačně, v držení za levou ruku.
Když je to provedeno, udělají jednu Ripresu sottopiede doleva,
a jeden Fioretto dopředu, totéž udělají opačně. Udělají
ještě dva Saffici v natáčení (fiancheggiati). Nakonec dělají dva Fioretti,
dva Trabucchetti a dva Spezzati. Pak se s obvyklými obřadnostmi
uchopí náležitou rukou, udělají dva Passi puntati
minimi
dopředu a Riverenzou breve ukončí
tuto spanilou a elegantní cascardu. Tato
poslední část se nazývá uzavřená (Terminato);
všechny uvedené pohyby
začínají levou nohou.

Nel quarto, & ultimo tempo, passeggiaranno al lato sinistro con
due Passi minimi, due Spezzati, & un Saffice col fianco sinistro
per dentro: il medesimo faranno per contrario; dopò faranno un
Spezzato puntato al lato sinistro col piè sinistro, con pigliarsi la
man destra, & subito faranno la mezza Riverenza col destro: &
lasciandosi, faranno il medesimo per contrario, pigliando la man sinistra.
Ciò fatto, faranno una Ripresa sottopiede al lato sinistro,
& un Fioretto innanzi: il medesimo faranno per contrario, facendo
anco due Saffici fiancheggiati. Finalmente faranno due Fioretti,
due Trabucchetti, due Spezzati; poi con le solite cerimonie si
pigliaranno per la man'ordinaria con far due Passi puntati
minimi innanzi, & con la Riverenza breve finiranno
questa vaga, & gratiosa Cascarda. & questo
ultimo tempo si chiama Terminato;
principiando tutti i detti
Moti col piè
sinistro.

1) Tento tanec nemá ve sbírce vlastní vyobrazení.

2) Nebo také část podle pravidla (Regola), viz Regolato.

Kategorie: Nobiltà - tance