Rustica Amorosa - IB

Il Ballarino - vyobrazení k tanci Coppia Felice

RUSTICA AMOROSA
Balletto od M. Battistina;
ku chvále slovutné paní,
paní Vittorie Rustici
della Corvara,
ušlechtilé paní Římské.

RVSTICA AMOROSA
Balletto di M. Battistino;
IN LODE DELL'ILLVSTRE SIGNORA
LA SIGNORA VITTORIA RVSTICI
DELLA CORVARA,
Gentildonna Romana.

Osoby stojí proti sobě bez držení
rukou, jak je znázorněno na obrázku ke Coppia felice,
udělají Riverenzu grave a dvě Continenze,
osm Riprese, čtyři doleva
a čtyři doprava. Pak udělají dva Passi trangati
dozadu v natáčení (fiancheggiati), na způsob Barriery,
a jeden Seguito ordinario dopředu, začínají levou. Tytéž
Passi trangati a Seguito udělají ještě opačně na druhou stranu,
začnou tedy pravou, a v závěru uvedeného Seguito muž uchopí
dámu za náležitou ruku.

Stando le persone all'incontro senza pigliar
mano, come si dimostra nel disegno di Coppia felice,
faranno la Riuerenza graui, & due Continenze,
con otto Riprese, quattro alla sinistra,
& quattro alla destra; poi faranno due Passi trangati
indietro fiancheggiati, à modo di Barriera,
con un Seguito ordinario innanzi, principiando col sinistro: li medesimi
Passi trangati, & Seguito, faranno un'altra volta per contrario, cioè,
principiando col destro, & alla fine del detto Seguito, l'Huomo pigliarà
la man'ordinaria della Dama.

Ve druhé části se procházejí a dělají čtyři Seguiti ordinarii,
v jejich závěru muž zavede dámu proti sobě, aniž by přitom pustil
ruku. Spolu udělají osm Riprese, čtyři doleva a čtyři
doprava, pak zvnou udělají tytéž kroky (Passi) a Seguito
jednou i druhou nohou, tak jak se to dělalo v první části.

Nel secondo tempo, passeggiando, faranno quattro Seguiti ordinarij,
al fine de' quali l'Huomo porrà la Dama all'incontro senza lasciare la
mano, & insieme faranno otto Riprese, quattro alla sinistra, & quattro
alla destra: poi tornaranno à fare li medesimi Passi, & Seguito con
l'uno & l'altro piede, come fecero nel primo tempo.

Ve třetí části udělají čtyři Seguiti ordinarii, dvěma půjdou dopředu
a nakonec trochu ohnou kolena, na způsob poloviční poklony (meza Riverenza),
dalšími dvěma si vymění místo a zamíří přitom doleva.
Po nich udělají osm Riprese, čtyři doleva a čtyři
doprava, a Passi trangati a Seguito jednou i druhou nohou,
tak jako výše.
V posledním Seguito uchopí dáma svou pravou rukou
mužovu levici a povede tanec (Ballo). Udělají spolu všechno to,
co dělali ve druhé části, nakonec se oba vrátí na své
místo a zůstanou naproti sobě bez držení rukou.

Nel terzo tempo, faranno quattro Seguiti ordinarij, due innanzi passando,
piegando alquanto le ginocchia al fine di essi, a modo di meza Riuerenza,
& gli altri due, cambiando luogo, & voltando alla sinistra:
dopo i quali faranno otto Riprese, quattro alla sinistra, & quattro alla
destra, con li Passi trangati, & il Seguito con l'uno & l'altro piede,
come di sopra.
All'ultimo Seguito, la Dama con la sua man destra, pigliarà la
sinistra dell'Huomo, & guidarà il Ballo, facendo insieme tutto quello
che haranno fatto nel secondo tempo; & al fine ogn'uno tornarà al suo
luogo, & resteranno all'incontro senza pigliar mano.

Na zrychlenou hudbu (sciolta).
Udělají Riverenzu grave, čtyřmi Seguiti spezzati zamíří
doleva: dáma odejde tam, kde tanec (Ballo) začali, a muž
půjde na opačnou stranu. Tam udělají proti sobě další dva Seguiti spezzati
v natáčení (fiancheggiati), pak se natočí levým bokem dovnitř a udělají dvě
Riprese a tři Trabuchetti, začínají levou, v posledním
z nich se natočí pravým bokem dovnitř a udělají
totéž, začínají pravou. Potom znovu
udělají dva Passi trangati dozadu a Seguito
dopředu, jednou i druhou nohou, tak jako
výše. Nakonec muž
uchopí náležitou ruku
dámy a ukončí
tanec (Ballo) tím, že spolu
udělají Riverenzu.

Alla sciolta della Sonata.
Faranno la Riuerenza graue, con quattro Seguiti spezzati volti alla
sinistra; la Dama poi andarà doue principiarono il Ballo, & l'Huomo
andarà dall'altra parte: oue incontro faranno altri due Seguiti spezzati
fiancheggiati; voltando poi il fianco sinistro per dentro, faranno due
Riprese, & tre Trabuchetti, principiando col sinistro: all'ultimo de'
quali si voltaranno col fianco destro per dentro, & faranno il
medesimo, principiando col destro. Dopò tornaranno à
fare li due Passi trangati indietro, & un Seguito
innanzi con l'uno & l'altro piede, come
di sopra. Finalmente l'Huomo
pigliarà la man'ordinaria della
Dama, & finiranno
il Ballo, facendo
insieme
la Riuerenza.

Kategorie: Il Ballarino - tance