Spagnoletta Nuova - ND

thumb|250px|right|Nobiltà di Dame: vyobrazení k tanci Spagnoletta Nuova

SPAGNOLETTA NUOVA
NA ZPŮSOB MADRIGLIA
KU CHVÁLE NANEJVÝŠ VÝNIKAJÍCÍ
A VÝZNAČNÉ
PANÍ
Místokrálovny Neapolské.

SPAGNOLETTA NUOVA
AL MODO DI MADRIGLIA
IN LODE DELL'ILLUSTRISS.
ET ECCELLENTISS.
SIGNORA
Vice-Regina di Napoli.

Na začátku této Spagnoletty osoby stojí tak,
jak ukazuje předložený obrázek, a v tempu hudby dělají
Riverenzu breve ve čtyřech trojných úderech (quattro battute
triple
). Pak se v držení za ruku procházejí
čtyřmi Spezzati ordinarii a dvěma Saffici, a ještě udělají
doleva dvě Riprese, dva Fioretti dopředu, dva Passi minimi
a jeden Saffice, vše začínají levou nohou. Doprava
udělají opačně výše uvedené Riprese a další pohyby.
Potom udělají dva Spezzati v natáčení (fiancheggiati) dozadu, totiž
jeden obyčejný (ordinario) levou nohou a druhý fingovaný (finto) pravou. Nakonec
udělají jeden Seguito battuto di Canario a trito minuto,
tedy po Seguito udělají tři rychlé údery nohou, které začnou
a skončí pravou. Hned udělají další Seguito
battuto
levou, tak jako výše, a uzavřou dvěma dalšími údery nohou (battute
di piedi
), jeden pravou nohou a druhý levou. Tytéž
Spezzati a všechny další skutky udělají opačně.

PRINCIPIARASSI questi Spagnoletta stando le persone
come dimostra il presente dissegno, facendo à
tempo del suono la Riverenza breve di quattro battute
triple; poi passeggiaranno con la man pigliata,
con far quattro Spezzati ordinarii, & due Saffici, con far anco al
lato sinistro due Riprese, due Fioretti innanzi, con due Passi minimi,
& un Saffice, principiando ogni cosa con il piè sinistro: al lato
destro faranno le predette Riprese con gli altri Moti per contrario.
Dopò ciò faranno due Spezzati fiancheggiati in dietro, cioè
uno ordinario col piè sinistro, e un'altro finto col destro; finalmente
faranno un Seguito battuto di Canario, col trito minuto,
cioè, dopò il Seguito faranno tre battute di piedi preste, principiandole,
& finendole col destro, & subito faranno un'altro Seguito
battuto col sinistro, come di sopra, concludendo con far due altre battute
di piedi, una col piè destro, e l'altra col sinistro. Gli medesimi
Spezzati con tutte l'altre attioni faranno per contrario.

Ve druhé části se procházejí a podobně dělají čtyři
další Spezzati, dva Fioretti, dva Passi minimi, dva Saffici, jeden
doleva a druhý doprava. Pak udělají jeden Groppo, dva
Fioretti, dva Passi Minimi a jeden Saffice, začínají je
levou nohou. Totéž udělají opačně. Nakonec dělají
jednu Ripresu Sottopiè a jeden Fioretto doleva, totéž
doprava a jeden Corinto doleva. Totéž dělají
opačně.

Nel secondo tempo, passeggiando similmente faranno quattro
altri Spezzati, due Fioretti, due Passi minimi, & due Saffici, un
al lato sinistro, l'altro al lato destro; poi faranno un Groppo, due
Fioretti, due Passi Minimi, & un Saffice, principiandoli col piè
sinistro: il medesimo faranno per contrario; finalmente faranno
una Ripresa Sottopiè, & un Fioretto al lato sinistro, il medesimo
al lato destro, & un Corinto al lato sinistro. Il medesimo faranno
per contrario.

Ve třetí části se uchopí pravou rukou a dělají dva
Spezzati, dva Trabucchetti a jeden Saffice, procházejí se tedy
doleva. Pak se uchopí levou rukou a totéž udělají
opačně. Pustí se, udělají jeden Groppo, dva Fioretti ve
výhledu a jeden Spezzato puntato doleva, vše začínají
levou nohou. V závěru zmíněného Spezzato udělají
poloviční poklonu (mezza Riverenza) pravou, totéž udělají opačně.
Pak dělají dva Spezzati v natáčení (fiancheggiati) dopředu, dva Passi minimi
směrem (volti) doleva. Nakonec udělají jeden Saffice s levým bokem
dovnitř. Totéž dělají opačně.

Nel terzo tempo si piglieranno per la man destra, facendo due
Spezzati, due Trabucchetti, & un Saffice, passeggiando però al lato
sinistro; poi pigliandosi per la man sinistra, faranno il medesimo
per contrario, & lasciandosi, faranno un Groppo, due Fioretti in
prospettiva, & un Spezzato puntato al lato sinistro, principiando
ogni cosa col piè sinistro; & al fine di detto Spezzato faranno
mezza Riverenza col destro: il medesimo faranno per contrario;
poi faranno due Spezzati fiancheggiati innanzi, & due Passi minimi
volti à man sinistra; & al fine faranno un Saffice col fianco
sinistro per dentro. Il medesimo faranno per contrario.

Ve čtvrté a poslední části se uchopí rukama v kruhu,
a půjdou doleva tím, že udělají dva Fioretti, dva Trabucchetti,
dva Passi minimi a jeden Spezzato, začínají je
levou nohou. Totéž udělají opačně. Pak se pustí, udělají
jeden Groppo, dva Fioretti, dva Passi minimi směrem (volti) doleva
a jeden Saffice s levým bokem dovnitř. Totéž udělají
opačně. Když je to provedeno, udělají dva Spezzati v natáčení (fiancheggiati)
dozadu, jeden obyčejný (ordinario) a druhý fingovaný (finto), jak bylo řečeno v první
části. Dva Saffici v natáčení (fiancheggiati) dopředu. Nakonec
udělají dva Passi puntati minimi a přiblíží se dopředu, pak se znovu uchopí
náležitou rukou s provedením obvyklých kavalírských způsobů.
Udělají Riverenzu (která má spojit nohu levou do páru k pravé)
jako na začátku v tempu skladby a půvabně ukončí
tuto překrásnou Spagnolettu. Upozorňuji, že má
být udělána celá Terminata.

Nel quarto, & ultimo tempo, si piglieranno per le mani in ruota,
& passeggieranno al lato sinistro, con far due Fioretti, due Trabucchetti,
due Passi minimi, & un Spezzato, principiandoli col
piè sinistro: il medesimo faranno per contrario; poi lasciandosi, faranno
un Groppo, due Fioretti, due Passi minimi volti à man sinistra,
& un Saffice col fianco sinistro per dentro: il medesimo faranno
per contrario. Dopò ciò fatto, faranno due Spezzati fiancheggiati
in dietro, un'ordinario, & l'altro finto, come hò detto nel primo
tempo, & con due Saffici fiancheggiati innanzi. Finalmente
faranno due Passi puntati minimi, accostandosi innanzi; poi si piglieranno
di nuovo per la mano ordinaria, con far le solite creanze
Cavaleresche; & con il far la Riverenza come la prima à tempo della
Sonata (che sia unito il piè sinistro al pari del destro) finiranno
gratiosamente questa bellissima Spagnoletta. Avertendo, ch'è
fatta tutta Terminata.

Kategorie: Nobiltà - tance