Specchio d'Amore - ND

Nobiltà di Dame: vyobrazení k tanci Specchio d'Amore

SPECCHIO D'AMORE
CASCARDA
KU CHVÁLE NANEJVÝŠ VÝZNAČNÉ A VYNIKAJÍCÍ PANÍ
VÉVODKYNĚ D'ATRI.

SPECCHIO D'AMORE
CASCARDA
IN LODE DELL'ILL.MA ET ECC.MA SIG.
DUCHESSA D'ATRI.

Osoby stojí tak, jak vám ukazuje předložený
obrázek, udělají Riverenzu breve a dva Saffici.
Pak dělají dva Seguiti semidoppi, dva Spezzati,
dva Fioretti a dva Trabucchetti, začínají je
levou nohou. Upozorňuji, že všechny uvedené pohyby se mají dělat
ve třech taktech? (tempi) této skladby. Pak v jedné části (tempo) Riprese1)
této skladby udělají jeden Spezzato puntato levou nohou
doleva a poloviční poklonu (mezza Riverenza pravou. Potom v další Riprese
této skladby udělají totéž opačně.

STANDO le persone come vi dimostra il presente
dissegno, faranno la Riverenza breve, con due Saffici;
poi faranno due Seguiti semidoppi, due Spezzati,
due Fioretti, & due Trabucchetti, principiandoli
col piè sinistro: avertendo, che tutti i detti Moti vanno fatti
à tre tempi di detta Sonata. Poi ad un tempo d'una Ripresa
di detta Sonata faranno un Spezzato puntato col piè sinistro
al lato sinistro, & mezza Riverenza col destro: dopò all'altra Ripresa
di detta Sonata faranno il medesimo per contrario.

Ve druhé části mají při procházení udělat jeden Seguito
semidoppio
levou, dva Fioretti a dva Trabucchetti, které začínají
pravou nohou. Totéž udělají opačně. Pak
dělají dva Spezzati, dva Fioretti a dva Passi minimi. Potom ve
dvou Ripresách této skladby udělají tytéž Spezzati
a poloviční poklonu (mezza Riverenza, jak jsem uvedl v první části. Tyto dvě
promenády jsou uzavřené (Terminati).

Nel secondo tempo, passeggiando haran da fare un Seguito
semidoppio col sinistro, e due Fioretti, & due Trabucchetti, principiandoli
col piè destro: gli medesimi faranno per contrario; poi
faranno due Spezzati, due Fioretti, due Passi minimi; dopò alle
due Riprese di detta Sonata faranno gli medesimi Spezzati, &
mezza Riverenza, come hò detto nel primo tempo. & questi due
Passeggi sono Terminati.

Ve třetí části se uchopí pravou rukou a udělají dva
Spezzati a dva Saffici. Pak se pustí a udělají další dva Spezzati
v točení doleva a další dva Saffici, ten první dělají
s levým bokem dovnitř, pak totéž udělají s pravým. Ve
výhledu dělají jednu Ripresu a jeden Fioretto, začínají je
levou, totéž udělají opačně. Dopředu udělají
dva Fioretti dva Trabucchetti. Nakonec v těch dvou Ripresách
skladby dělají dva Passi puntati semibrevi, dva Trabucchetti
a jeden Saffice, začínají je levou nohou.

Nel terzo tempo, si piglieranno per la man destra, facendo due
Spezzati, & due Saffici; poi lasciandosi faranno altri due Spezzati
volti à man sinistra, con due altri Saffici, il primo lo faranno
col fianco sinistro per dentro, poi col destro faranno il medesimo. In
prospettiva faranno una Ripresa, & un Fioretto, principiandoli
col sinistro: il medesimo faranno per contrario. Innanzi faranno
due Fioretti, & due Trabucchetti. Finalmente à queste due Riprese
della Sonata faranno due Passi puntati semibrevi, due Trabucchetti,
& un Saffice, principiandoli col piè sinistro.

Ve čtvrté části se uchopí levou rukou a vše, co dělali
ve třetí části, udělají opačně. Tyto části,
třetí a čtvrtá, se nazývají Regolati.

Nel quarto tempo, si piglieranno per la man sinistra, facendo
ogni cosa che havran fatto nel terzo tempo, per contrario. & questi
terzo, & quarto tempo si chiamano Regolati.

V páté a poslední části se procházejí doleva
a dělají přitom jeden Seguito semidoppio levou nohou, jeden Trabucchetto
pravou a jeden Destice doleva. Pak se procházejí
doprava a totéž udělají opačně. Nakonec udělají
jednu Ripresu a jeden Fioretto doleva a totéž udělají
i opačně, a ještě dva Fioretti dopředu a dva Trabucchetti.
Pak v Riprese této skladby udělají dva Passi puntati minimi
v natáčení (fiancheggiati) dopředu. Když je to provedeno, uchopí se, s děláním obvyklých obřadností,
za náležitou ruku a v závěru skladby ukončí tuto krásnou Cascardu tím, že udělají Riverenzu jako na začátku.

Nel quinto, & ultimo tempo, passeggiaranno al lato sinistro,
facendo un Seguito semidoppio col piè sinistro, un Trabucchetto
col destro, & un Destice al lato sinistro: poi passeggiando al lato
destro, faranno il medesimo per contrario. Finalmente faranno
una Ripresa, & un Fioretto al lato sinistro: lo medesimo faranno
per contrario, con due Fioretti innanzi, & due Trabucchetti;
poi alle Riprese di detta Sonata faranno due Passi puntati minimi
fiancheggiati innanzi; e ciò fatto si piglieranno, con far le solite cerimonie,
per la man'ordinaria; & al fin della Sonata, con la Riverenza
come la prima, finiranno questa bella Cascarda.

1) Zde Ripresa spíše ve smyslu refrénu.

Kategorie: Nobiltà - tance