Tordiglione - IB

TORDIGLIONE,
s novými variacemi autorovými.

TORDIGLIONE,
Con Le Mutanze nuoue dell'Auttore.

Muž uchopí náležitou ruku
dámy, spolu udělají Riverenzu
a dvě Continenze. Pak se procházejí, udělají čtyři
Seguiti finti, po nich muž koná
na způsob půlměsíce, otočí se obličejem
k dámě a spolu udělají doleva jednu
rychlou Ripresu, dva Trabuchetti gravi, a udělají to čtyřikrát.
Pak se pustí ruku, zamíří doleva s výměnou místa a udělají
tři Seguiti finti, tak jako výše, a jeden naproti sobě.

L'hvomo pigliarà la man' ordinaria della
Dama, & insieme faranno la Riuerenza, &
due Continenze; poi passeggiando, faranno quattro
Seguiti finti; dopò i quali, facendo l'Huomo
à modo d'una meza Luna, voltarà il viso alla
Dama, & insieme faranno alla sinistra una
Ripresa presta, con due Trabuchetti graui; & questo faranno quattro
volte: lasciandosi poi la mano, voltaranno alla sinistra, & faranno
tre Seguiti finti, come di sopra, & uno all'incontro, cambiando luogo.

První variace muže a promenáda dámy.
Muž udělá jeden Groppo doleva, jeden Fioretto a Cadenzu
s levou vpředu, dozadu tři Passi presti, které začne pravou nohou,
potom udělá tři battute di Campanelle na způsob dvou Riverenze,
s jeden Trabuchetto, začne levou nohou. Pak udělá doprava jeden
Sottopiede, tři battute di Campanelle na způsob dvou rychlých poklon (Riverenze preste)
a jeden Trabuchetto, začne pravou nohou. Ihned spustí
levou nohu a v závěru hudby (Sonata) pozvedne pravou nohu. Totéž
začne od začátku, udělá to opačně doprava opačně a v závěru
další části (tempo) Sonaty pozvedne levou nohu.
Dáma se v téže době prochází a udělá osm Seguiti gravi
finti
, čtyři doleva a čtyři doprava.

Prima mutanza dell'Huomo, & Passeggio
della Dama.
L'Huomo farà un Groppo alla sinistra, un Fioretto, la Cadenza
col sinistro innanzi, & tre Passi presti indietro, principiando col piè destro;
dopo farà tre battute di Campanelle à modo di due Riuerenze, con
un Trabuchetto, principiandole col piè sinistro: alla destra poi farà un
Sottopiede, tre battute di Campanelle à modo di due Riuerenze preste,
& un Trabuchetto, principiando col piè destro, & calando subito
il piè sinistro, & alzando al fine della Sonata il piè destro: il medesimo
principiando da capo, farà alla destra per contrario, & al fine dell'
altro tempo della Sonata, alzarà il piè sinistro.
La Dama in questo tempo, passeggiando, farà otto Seguiti graui
finti, quattro alla sinistra, & quattro alla destra.

První variace dámy a promenáda muže.
Dáma udělá dva Trabuchetti gravi, dva Seguiti Spezzati v natáčení (fiancheggiati)
dopředu, další dva Trabuchetti, začíná levou nohou.
Potom udělá jeden Doppio scorso v točení doleva a poloviční poklonu (meza Riverenza)
v závěru Sonaty, totéž udělá ještě jednou opačně.
Muž se v téže době prochází a i on udělá stejných
osm Seguiti doleva a doprava, jako to dělala výše dáma
ve své promenádě.

Prima mutanza della Dama, & Passeggio
dell'Huomo.
La Dama farà due Trabuchetti graui, due Seguiti Spezzati fiancheggiati
innanzi, con due altri Trabuchetti, principiando col piè sinistro:
dopò farà un Doppio scorso volto alla sinistra, & meza Riuerenza
al fine della Sonata; & il medesimo farà un'altra uolta per contrario.
L'Huomo in questo tempo, passeggiando, farà anch'esso i medesimi
otto Seguiti alla sinistra, & alla destra, che harà fatti di sopra la Dama
nel suo Passeggio.

Druhá variace muže a promenáda dámy.
Muž udělá dva Fioretti na spárovaných nohách, dva Costatetti
a Cadenzu s levou nohou vzadu. Pak pokračuje třemi Triti minuti doprava,
jeden gagliardový krok (Passo in Gagliarda) (s) pravou, a Cadenza s levou vzadu;
potom udělá dva Zoppetti s levou nohou ve vzduchu, ihned se
(na)točí doleva, spustí zmíněnou nohu, tam se trochu zastaví a pak udělá
dvě rychlé battute di Campanelle pravou nohou, Groppo doleva
a Cadenzu. Pozvedne pravou nohu a totéž udělá
doprava opačně, v závěru hudby pozvedne do vzduchu levou nohu.
Dáma se prochází se a udělá v téže době promenádu, která byla uvedena výše.

Seconda mutanza dell'Huomo, & Passeggio
della Dama.
L'Huomo farà due Fioretti à piedi pari, con due Costatetti, & la
Cadenza col piè sinistro indietro; poi seguirà con tre Triti minuti alla destra,
un Passo in Gagliarda col destro, & la Cadenza col sinistro indietro;
dopò farà due Zoppetti col piè sinistro in aria, voltandosi subito
alla sinistra, & calando il detto piede, vi si fermarà alquanto, poi farà
due battute di Campanelle preste col piè destro, & un Groppo alla sinistra,
con la Cadenza, alzando il piè destro; & il medesimo farà alla
destra per contrario, alzando il piè sinistro in aria al fin del suono.
La Dama passeggiando, farà in questo tempo il Passeggio di sopra detto.

Druhá variace dámy a promenáda muže.
Dáma udělá dvě rychlé Riprese, dva Trabuchetti gravi
a dva Fioretti dopředu. Pak se (na)točí doleva, udělá dva Seguiti spezzati,
jednu rychlou Ripresu a další Trabuchetto doleva,
začíná levou. Totéž udělá doprava opačně.
Muž se v téže době prochází a udělá již zmíněné Seguiti.

Seconda mutanza della Dama, & Passeggio
dell'Huomo.
La Dama farà due Riprese preste, & due Trabuchetti graui, con
due Fioretti innanzi; poi voltando alla sinistra, farà due Seguiti spezzati,
& una Ripresa presta, con un'altro Trabuchetto alla sinistra,
principiando col sinistro; & il medesimo farà alla destra per contrario.
L'Huomo in questo tempo passeggiando, farà li Seguiti gà detti.

Pak se spolu uchopí pravou rukou, udělají dva Seguiti gravi finti
a dva scorsi, s výměnou místa. Pustí se a udělají další
čtyři Seguiti gravi finti v natáčení (fiancheggiati) dozadu, začínají je levou.

Pigliando poi insieme la Fè destra, faranno due Seguiti graui finti,
& due scorsi, cambiando luogo: & lasciandosi la mano, faranno altri
quattro Seguiti graui finiti fiancheggiati indietro, principiandoli col sinistro.

Třetí variace muže a promenáda dámy.
Muž spustí nohu levou, kterou má ve vzduchu a ohne
trochu kolena, udělá jeden Balzetto na spárovaných nohách, levým bokem
dovnitř. Pak půjde pravou nohou dopředu a natočí se pravým bokem,
udělá dva další kroky, jeden levou a druhý pravou, oba dozadu,
a natočí se pravým bokem dozadu. Pak udělá dva Fioretti na spárovaných nohách
v natáčení (fiancheggiati), dva Costatetti, a ihned udělá doprava
tři Triti minuti a v jejich závěru pozvedne pravou nohu, udělá Punta & calcagno
nejprve pravou nohou a pak levou, jeden Sottopiede doleva,
ihned spustí zmíněnou levou nohu a pozvedne pravou. Totéž
udělá opačně od pravé nohy.
Dáma v téže době udělá výše popsanou promenádu.

Terza mutanza dell'Huomo, & Passeggio
della Dama.
L'Huomo calarà il piè sinistro, che si ritrouarà in aria, & piegando
un poco le ginocchia, farà un Balzetto à piedi pari col fianco sinistro per
dentro: poi passando il piè destro innanzi, & voltando il fianco destro,
farà due altri Passi, uno col sinistro, & l'altro col destro, amendue indietro,
& voltando il fianco destro indietro; poi farà due Fioretti à piedi
pari fiancheggiati, con due Costatetti, & subito al lato destro farà
tre Triti minuti, & alzando il destro al fine di essi, farà Punta & calcagno
prima col piè destro, poi col sinistro, con un Sottopiede al sinistro,
calando subito il piè sinistro detto, & alzando il destro: il medesimo
farà principiando col piè destro per contrario.
La Dama in questo tempo farà li Passeggi sopradetti.

Třetí variace dámy a promenáda muže.
Dáma udělá Riverenzu pravou nohou doleva, jako v Barrieře
a totéž udělá doprava, dále dvě Riprese (s) levým bokem
vpředu, dva Trabuchetti, jeden Doppio scorso v (na)točení doleva,
začíná levou, nakonec udělá dva Trabuchetti, jeden (s) pravou
a druhý (s) levou, totéž udělá doprava opačně
a začne pravou.
Muž se v této části prochází a udělá uvedené Seguiti.

Terza mutanza della Dama, & Passeggio
dell'Huomo.
La Dama farà la Riuerenza col piè destro, come à Barriera, alla sinistra;
& il medesimo farà alla destra, con due Riprese col fianco sinistro
innanzi, & due Trabuchetti, con un Doppio scorso volto alla sinistra,
principiando col sinistro; & al fine farà due Trabuchetti, uno col destro,
& l'altro col sinistro: il medesimo farà alla destra per contrario,
principiando col destro.
L'Huomo farà in detto tempo, passeggiando, i detti Seguiti.

Čtvrtá variace muže a promenáda dámy.
Muž udělá dva Zoppetti s levou nohou ve vzduchu vpředu, pak
ji ihned spustí a pravou nohou udělá pět battute di Campanella na způsob
tří rychlých poklon (Riverenze preste), jeden Trabuchetto doprava, jeden
Sottopiede doleva, potom udělá doprava tři Triti minuti, dvě
Ricacciate, začíná pravou, jedna battuta di Campanella
dozadu stejnou nohou, tu pak dá na zem a pozvedne nejprve levou
a pak pravou. Totéž udělá ještě jednou opačně.
Dáma v téže době udělá uvedené Seguiti ordinarii a prochází se
na obě strany.

Quarta mutanza dell'Huomo, & Passeggio
della Dama.
L'Huomo farà due Zoppetti col piè sinistro in aria innanzi, poi
calandolo subito, farà cinque battute di Campanella à modo di tre Riuerenze
preste col piè destro, & un Trabuchetto alla destra, con un
Sottopiede alla sinistra: dopò farà alla destra tre Triti minuti, con due
Ricacciate, principiandole col destro, & una battuta di Campanella
indietro con l'istesso piede: poi lo posarà in terra, alzando prima il sinistro,
& poi il destro: il medesimo tornarà à fare per contrario.
La Dama farà in questo tempo li Seguiti ordinarij detti, passeggiando
all'una & all'altra mano.

Čtvrtá variace dámy a promenáda muže.
Dáma udělá dva Seguiti spezzati v natáčení (fiancheggiati) dopředu, dva
Trabuchetti gravi, pak se (na)točí dalším Seguito spezzato levou nohou,
se dvěma Passi gravi. Pak udělá další dva Trabuchetti, které začne
pravou, totéž udělá doprava a začne je opačně.
Muž dělá v té době stejnou promenádu, která byla uvedena výše.

Quarta mutanza della Dama, & Passeggio
dell'Huomo.
La Dama farà due Seguiti spezzati fiancheggiati innanzi, & due
Trabuchetti graui: poi voltarà un'altro Seguito spezzato col piè sinistro,
con due Passi graui: poi farà due altri Trabuchetti, principiandoli
col destro: il medesimo farà alla destra, principiandoli per contrario.
L'Huomo in questo tempo farà il medesimo Passeggio di sopra detto.

Potom se spolu uchopí levou rukou a udělají to, co dělali,
když se drželi pravou rukou, pak se oba vrátí na své místo a udělají
tytéž čtyři Seguiti finti dozadu v natáčení (fiancheggiati).

Dopò pigliaranno insieme la Fè sinistra, & faranno come fecero
nel pigliare la Fè destra, poi tornando ogn'uno al suo luogo, faranno li
medesimi quattro Seguiti finti indietro fiancheggiati.

Pátá variace muže a promenáda dámy.
Muž udělá dvě Ricacciate, které začne levou, v (na)točení
doleva, tři battute di Campanelle, která dělá na způsob dvou Riverenze,
jeden Trabuchetto dolev a jeden Sottopiede doprava. Pak
udělá ihned doleva tři Triti minuti a dvě rychlé poklony (Riverenze preste),
jeden Trabuchetto doleva, jeden Sottopiede doprava, jedna battuta
di Campanella
dozadu (s) nohou pravou, Pak dá tuto nohu na zem,
pozvedne levou a pak pravou. Znovu pak začne variaci
touto pravou nohou a vše udělá opačně.
Dáma se v této době prochází a dělá obvyklé Seguiti.

Quinta mutanza dell'Huomo, & Passeggio
della Dama.
L'Huomo farà due Ricacciate, principiandole col sinistro, volte
alla sinistra, con tre battute di Campanelle, fatte à modo di due Riuerenze,
& un Trabuchetto alla sinistra, con un Sottopiede alla destra: poi
farà subito alla sinistra tre Triti minuti con due Riuerenze preste, et un
Trabuchetto alla sinistra, con un Sottopiede alla destra, & una battuta
di Campanella indietro col piè destro: poi posando detto piede in terra,
alzarà il sinistro, & poi il destro. Tornarà poi à principiare la mutanza
col detto piè destro, & à fare ogni cosa per contrario.
La Dama, in questo tempo passeggiando, farà i soliti Seguiti.

Pátá variace dámy a promenáda muže.
Dáma udělá dvě Riprese a jeden Trabuchetto s levým bokem
dovnitř, totéž udělá v natočení pravým bokem. Pak udělá jeden Seguito
Spezzato
v točení doleva levou nohou, se dvěma Passi gravi, dva
Trabuchetti, které začne pravou nohou. Totéž udělá na druhou
stranu opačně.
Muž udělá obvyklou promenádu.

Quinta mutanza della Dama, & Passeggio
dell'Huomo.
La Dama farà due Riprese, & un Trabuchetto col fianco sinistro
per dentro: il medesimo farà voltando il fianco destro: poi farà un Seguito
Spezzato volto alla sinistra col piè sinistro, con due Passi graui, & due
Trabuchetti, principiandoli col piè destro. Il medesimo farà un'altra
volta per contrario.
L'Huomo farà il solito Passeggio.

Šestá variace, kterou dělají spolu.
Udělají dva Fioretti a dva Trabuchetti gravi, třikrát, a vše vždy začnou
levou nohou. I když jiní mají ve zvyku nechat
dělat tuto variaci nejprve muže a pak dámu, protože tento
způsob dělá hezčí dojem.

Sesta mutanza da farsi insieme.
Faranno due Fioretti, & due Trabuchetti graui tre volte, principiando
sempre ogni cosa col piè sinistro: ancorche altri usino di lasciar
fare detta mutanza prima all'Huomo, & poi alla Dama: perche in questo
modo farà più bella vista.

Když jsou tyto variace hotovy, muž uchopí náležitou ruku dámy,
a spolu čtyřikrát udělají Ripresu a dva Trabuchetti
doleva, začínají vždy levou nohou, tak jak to dělali na začátku,
upozorňuji, že když to dělají, mají být vždy naproti sobě. Nakonec
se procházejí a dělají dva Seguiti gravi finti a dva scorsi.
Muž odvede dámu tam, kam se jí půjde pohodlněji a ukončí
uvedený tanec tím, že spolu udělají Riverenzu.

Fatte dette mutanze, l'Huomo pigliarà la man'ordinaria della Dama,
& insieme faranno quattro volte una Ripresa, & due Trabuchetti
alla sinistra, principiando sempre col piè sinistro, come fecero nel principio:
auertendo quando si fanno, d'andare sempre all'incontro. Ultimamente
passeggiando, faranno due Seguiti graui finti, & due scorsi:
& posando l'Huomo la Dama, oue più le tornarà commodo, finiranno
detto Ballo col far' insieme la Riuerenza.

Kategorie: Il Ballarino - tance