Villanella - IB

Il Ballarino - vyobrazení k tanci Villanella

VILLANELLA, TANEC
nejistý původem,
KU CHVÁLE SLOVUTNÉ
A NANEJVÝŠ VYNIKAJÍCÍ PANÍ
kněžny di Selmona.

VILLANELLA BALLETTO
D'INCERTO,
IN LODE DELL'ILLVSTRISSIMA
ET ECCELLENTISSIMA SIGNORA
Principessa di Selmona.

Muž uchopí náležitou ruku
dámy, jak je předvedeno na obrázku, a spolu udělají
Riverenzu grave a dvě Continenze. Pak
se procházejí a dělají dva Seguiti ordinarii,
jednu Continenzu grave doleva, vše začínají
levou nohou, a dvě Riprese doprava.

L'Huomo ha da pigliar la man'ordinaria della
Dama, come si mostra nel disegno, facendosi insieme
la Riuerenza graue, & due Continenze, poi
passeggiando faranno due Seguiti ordinarij, con
una Continenza graue alla sinistra, principiando
ogni cosa col piè sinistro, & due Riprese alla destra.

Zmíněná promenáda pak pokračuje. Udělají dva Passi grave a jeden Seguito ordinario,
začínají levou nohou a totéž udělají opačně,
dále Continenzu grave doleva, dvě Riprese doprava a
Riverenzu levou nohou.

Si segue poi detto Passeggio, facendo due Passi graue, et un Seguito ordinario,
principiandoli col piè sinistro: il medesimo si fa per contrario, con
una Continenza graue alla sinistra, & due Riprese alla destra, & la
Riuerenza col piè sinistro.

Muž sám má udělat dva Passi grave a jeden Seguito ordinario,
začíná levou nohou, a totéž udělá opačně, míjí však
vpředu dámu a zaujme místo po její pravici, uchopí její
pravou ruku, a spolu udělají, tak jako výše, Continenzu doleva,
dvě Riprese doprava a Riverenzu levou nohou.

L'huomo solo ha da fare due Passi graue & un Seguito ordinario,
principiandoli col piè sinistro: il medesimo farà per contrario: poi passando
dinanzi alla Dama, si hà da porre à man destra d'essa, pigliandole la
man destra, & facendo insieme la Continenza, come di sopra, alla sinistra,
et due Riprese alla destra, et la Riuerenza col sinistro.

Dáma sama má udělat tutéž variaci, kterou dělal muž,
a vrátit se na své náležité místo. Uchopí náležitou ruku muže,
a spolu udělají Continenzu doleva, dvě Riprese
doprava
a Riverenzu levou nohou.

La Dama sola ha da far la medesimo Mutanza che ha fatta l'huomo,
tornando al suo luogo ordinario; et pigliando la man'ordinaria del'huomo,
faranno insieme una Continenza alla sinistra, et due Riprese
alla destra, et la Riuerenza col piè sinistro.

Potom se procházejí a dělají dva Passi grave a jeden Seguito ordinario
v točení doleva, tedy doleva se má točit muž, dáma
doprava, začínají levou nohou, a natočí se obličejem tam, kde
začínali tanec. Potom má muž uchopit pravou ruku dámy,
ja ovšem po její pravici a půjdou udělají další
dva passi a jeden Seguito, tak jako výše, a točí se opačně, dáma
se má tedy točit doleva a muž doprava, začínají
pravou nohou. Znovu se pak uchopí náležitou rukou a udělají spolu Continenzu
doleva, dvě Riprese doprava a Riverenzu
levou.

Dopò ciò si passeggia facendo due Passi graue et un Seguito ordinario
volto alla sinistra, cioè, l'huomo ha da voltarsi alla sinistra, et la Dama
alla destra, principiandoli col piè sinistro, et voltando il viso doue s'è
principiato il Ballo: Dopò Egli hà da pigliar la man destra della Dama,
essendo però lui à man destra d'essa, et passeggiando si fanno altri
due passi, et un Seguito come di sopra, volto per contrario: cioè la Dama
hà da voltarsi alla sinistra, et l'huomo alla destra, principiandoli col
piè destro: si torna poi à pigliar la man'ordinaria, facendo una Continenza
alla sinistra, et due Riprese alla destra, et la Riuerenza con
la sinistra.

Pak se uchopí pravicí a udělají dva Seguiti spezzati,
pustí se a udělají další dva v točení doleva, mění si tím místo a začínají
levou nohou. Uchopí se levou rukou a udělají
totéž, podobně pokračují uvedenými Seguiti spezzati
levou nohou, ale točit se mají doprava
a oba se vrátí na své místo. Pak se opět uchopí
náležitou rukou, udělají Continenzu
doleva, dvě Riprese
a Riverenzu, tak jako
výše, a tím uvedená
Villanella končí.

Si piglia poi la Fè destra, facendo due Seguiti spezzati, & lasciando
detta Fè, se ne fanno altri due volti alla sinistra, cambiando luogo, principiandoli
col piè sinistro; Et pigliandosi la Fè sinistra, si fa il
medesimo, seguendo detti Seguiti Spezzati similmente col
piè sinistro, ma hanno da voltarsi à man destra,
tornando ogn'uno al suo luogo: si ripiglia poi la
man'ordinaria, & facendo una Continenza
alla sinistra, con due Riprese,
& la Riuerenza, come
di sopra, si finisce la
detta Villanella.

Kategorie: Il Ballarino - tance