Bassa Pompilia - IB

BASSA POMPILIA
Tanec nejistého původu.

BASSA POMPILIA
Balletto d Incerto.

Osoby stojí proti sobě, muž sám
udělá čtyři Riprese, dvě doleva a dvě
doprava
Dáma sama udělá totéž.
Muž sám udělá dvě Puntate, jednu dopředu
levou a druhou dozadu pravou, jednu
Continenzu doleva a dvě Riprese doprava
Dáma sama udělá totéž.

Stando le persone all'incontro, l'Huomo solo
farà quattro Riprese, due alla sinistra, & due
alla destra.
La Dama sola farà anch'essa il medesimo.
L'Huomo solo farà due Puntate, una innanzi
col sinistro, & l'altra indietro col destro, con una
Continenza alla sinistra, & due Riprese alla destra.
La Dama farà anch'essa il medesimo sola.

Muž sám udělá Riverenza grave.
Totéž udělá sama dáma.
Pak se uchopí za náležitou ruku, procházejí se spolu a dělají
čtyři Seguiti ordinarii. Pak se pustí, uchopí se
pravou rukou a udělají dva Passi gravi a jeden Seguito ordinario,
pak se pustí s výměnou místa, udělají další dva Passi gravi v točení
doleva, & jeden Seguito ordinario naproti sobě opačně.
Uchopí se pak za ruku levou a znovu udělají totéž,
začínají levou nohou, pustí se a udělají totéž opačně,
a oba se tak vrátí na své místo.

L'Huomo farà solo la Riuerenza graui.
La medesima farà la Dama sola.
Pigliandosi poi per la man'ordinaria, & passeggiando insieme, faranno
quattro Seguiti ordinarij: lasciando quella, & poi, pigliando
la Fè destra, faranno due Passi graui, & un Seguito ordinario;
indi lasciandosi, & cambiando luogo, faranno due altri Passi graui volti
alla sinistra, & un Seguito ordinario incontro per contrario.
Pigliandosi poi per la Fè sinistra, tornaranno à fare il medesimo,
principiando col piè sinistro: & lasciandosi, faranno l'istesso per contrario,
tornando ogn'uno al suo luogo.

Muž sám pak udělá Riverenza grave naproti dámě.
Totéž udělá dáma sama.

L'Huomo solo farà poi la Riuerenza graue incontro alla Dama.
Il medesimo fara la Dama sola.

Varianta, v níž má muž první sólo
a pak pokračují dohromady.
Muž sám udělá dvě Puntate, jednu dopředu levou
a druhou dozadu pravou, dva Seguiti v natáčení (fiancheggiati) dopředu, čtyři
passi trangati v natáčení (fiancheggiati) dozadu po způsobu Barriery, & čtyři Riprese,
dvě doleva a dvě doprava. Spolu pak udělají dvě
Puntate, jednu dopředu a druhou dozadu, se dvěma Seguiti v točení
doleva. Potom muž sám udělá Riverenzu grave a dáma
sama udělá tutéž Riverenzu.
Dáma sama pak udělá uvedenou variantu a spolu dělají další
věci, které v uvedené variaci následují.

Mutanza dell huomo prima solo, & poi
accompagnato.
L'Huomo solo farà due Puntate, una innanzi col sinistro, &
l'altra indietro col destro, due Seguiti fiancheggiati innanzi, quattro
passi trangati indietro fiancheggiati à modo di Barriera, & quattro Riprese,
due alla sinistra, & due alla destra: Insieme faranno poi due
Puntate, una innanzi, & l'altra indietro, con due Seguiti volti alla
sinistra. Doppò l'Huomo solo farà la Riuerenza graue, & la Dama
sola farà la medesima Riuerenza.
La Dama farà poi detta Mutanza sola, & insieme faranno l'altre
cose che seguono in detta Mutanza.

Na zrychlenou část (sciolta) Sonaty
Dělají spolu čtyři Riprese, dvě doleva a dvě
doprava, s deseti Seguiti: dva v natáčení, dva v točení doleva,
dva dopředu s výměnou místa, dva proti sobě a dva v točení doleva.
Nakonec udělají čtyři další Passi, tak jako výše, a Seguito
scorso
. Pak se uchopí za náležitou ruku a ukončí tanec tím, že spolu udělají
Riverenzu.

Alla sciolta della Sonata.
Faranno insieme quattro Riprese, due alla sinistra, & due alla
destra; con dieci Seguiti, due fiancheggiati, due volti alla sinistra, &
due innanzi cambiando luogo, due all'incontro, & due volti alla sinistra.
Finalmente faranno quattro altri Passi, come di sopra, & Seguito
scorso: pigliando poi la man'ordinaria, finiranno il Ballo, col far'insieme
la Riuerenza.

Kategorie: Il Ballarino - tance