Bassa Toscana - IB

BASSA TOSCANA
Balletto od M. Battistina;
KU CHVÁLE SLOVUTNÉ PANÍ
PANÍ PANTY CRESCENZA PATRITII,
ušlechtilé paní Římské.

BASSA TOSCANA
Balletto di M. Battistino;
IN LODE DELL'ILLVSTRE SIGNORA
LA SIG. PANTA CRESCENZA PATRITII,
Gentildonna Romana.

Muž uchopí náležitou ruku
dámy, dělají trochu proti sobě Riverenzu
a dvě Continenze, pak se pustí a udělají
dva Passi gravi a jeden Seguito ordinario v točení
doleva, začínají levou; totéž
udělají opačně. Pak se uchopí za
ruce a udělají dvě Continenze gravi, muž pustí pravou ruku
dámy a udělají spolu Riverenzu.

L'Huomo pigliarà la man'ordinaria della
Dama, & faranno un poco all'incontro la Riuerenza,
con due Continenze; poi lasciandosi, faranno
due Passi graui, & un Seguito ordinario volto
alla sinistra, principiando col sinistro; & il medesimo
faranno per contrario: poi pigliaranno le
mani, & faranno due Continenze graui: & lasciando l'Huomo la man
destra della Dama, faranno insieme la Riuerenza.

Druhá část.
Procházejí se a dělají dvě Puntate, dva Seguiti, pustí
zmíněnou ruku a udělají dva Passi gravi a jeden Seguito ordinario v točení
doleva, začínají levou; totéž dělají opačně
v točení doprava. Pak se uchopí za obě ruce a udělají dvě
Continenze, pustí se a couvají dvěma Passi gravi v natáčení (fiancheggiati)
dozadu, proti sobě udělají Riverenzu.

Seconda parte.
Passeggiando faranno due Puntate, & due Seguiti, & lasciando
detta mano, faranno due Passi graui, & un Seguito ordinario volti
alla sinistra, principiando col sinistro: il medesimo faranno per contrario,
voltando alla destra; pigliandosi poi con amendue le mani, faranno due
Continenze: & lasciandosi, si ritiraranno con due Passi graui fiancheggiati
indietro, & all'incontro faranno la Riuerenza.

Třetí část.
Muž sám udělá dvě Puntate dopředu, dvě Riprese gravi
doleva a tři Trabuchetti. Místo těchto Trabuchetti může udělat
jeden krok (Passo) doleva levou nohou a Riverenzu pravou, po způsobu
Barriery. Totéž udělá znovu na druhou stranu, začíná
opačně. Spolu pak udělají dva Seguiti v točení doleva, nakonec se
ocitnou proti sobě, dotknou se rukama a udělají dva
Passi gravi dozadu a Riverenzu.

Terza parte.
L'Huomo solo farà due Puntate innanzi, con due Riprese graui alla
sinistra, & tre Trabuchetti, in luogo de'quali Trabuchetti potrà fare
un Passo alla sinistra col piè sinistro, & la Riuerenza col destro, à modo
di Barriera; il medesimo tornarà à fare un'altra volta, principiando
per contrario: dopò insieme faranno due Seguiti volti alla sinistra, et trouandosi
al fine di essi incontro, si toccaranno le mani & faranno due
Passi graui indietro, & la Riuerenza.

Čtvrtá část.
Dáma sama udělá tutéž variaci, kterou dělal muž;
pak dělají spolu všechny uvedené věci.

Quarta parte.
La Dama farà la medesima mutanza, che harà fatta l'Huomo;
poi faranno insieme l'altre cose dette.

Pátá část.
Spolu udělají dvě Puntate dopředu a dva Seguiti v natáčení (fiancheggiati),
začínají je levou. Pak se uchopí za ruce, udělají dvě Continenze
a Riverenzu, pustí se a točí se dvěma Seguiti
doleva, v jejich závěru se ocitnou proti sobě, opět se dotknou
rukama, pak se pustí, couvají a udělají dva Passi
gravi
dozadu, a Riverenzu.

Quinta parte.
Insieme faranno due Puntate innanzi, & due Seguiti fiancheggiati,
principiandoli col sinistro: poi pigliando le mani, faranno due Continenze,
& la Riuerenza; & lasciandole, si voltaranno con due Seguiti alla
sinistra: al fine de'quali ritrouandosi all'incontro, toccaranno un'altra
volta le mani; poi lasciandole, si ritiraranno, & faranno due Passi
graui indietro, & la Riuerenza.

Na rychlejší část hudby (Sciolta).
Dělají čtyři rychlé (preste) Riprese doleva, se třemi Trabuchetti;
totéž dělají opačně doprava. Pak udělají dva Passi
trangati
dozadu na způsob Barriery a jeden Seguito dopředu, začínají je
levou a dotknou se rukama; totéž udělají opačně.
Pak se točí doleva a dělají dva Seguiti, muž uchopí
náležitou ruku dámy a ukončí tanec tím, že spolu udělají dva
Passi gravi dozadu a Riverenzu.

Alla Sciolta della Sonata.
Faranno quattro Riprese preste alla sinistra, con tre Trabuchetti; &
il medesimo faranno alla destra per contrario; poi faranno due Passi
trangati indietro à modo di Barriera, & un Seguito innanzi, principiandoli
col sinistro toccando le mani: il medesimo faranno per contrario;
voltandosi poi alla sinistra, faranno due Seguiti; & pigliando l'Huomo
la man'ordinaria della Dama, finiranno il Ballo col far'insieme due Passi
graui indietro, & la Riuerenza.

Kategorie: Il Ballarino - tance