Bassa et Alta - ND

thumb|250px|right|Nobiltà di Dame: vyobrazení k tanci Bassa et Alta

BASSA, A ALTA
BALLETTO
KU CHVÁLE NANEJVÝŠ VÝZNAČNÉ A VYNIKAJÍCÍ
PANÍ OLIMPIE ALDOBRANDINA
NETEŘE1) N.S.2)
PAPEŽE KLIMENTA VIII.

BASSA, ET ALTA
BALLETTO
IN LODE DELL'ILL.MA ET ECCELL.MA
SIG. OLIMPIA ALDOBRANDINA
NEPOTE DI N.S.
PAPA CLEMENTE VIII.

Kavalír stojí dámě trochu naproti,
uchopí ji za náležitou ruku, jak je tomu
na obrázku, udělají Riverenzu grave v šesti čtvrťových dobách (battute
ordinarie
) a dvě Continenze, každou na tři doby (battute).
Pak se procházejí a dělají dva Passi puntati, podobně každý ve
na tři doby (battute), a čtyři Doppi finti alla Francese.
Upozorňuji, že jak v tomto tanci, tak i v dalších, které budou chtít dělat,
mají pohnout tou nohou, kterou připojí do páru s druhou,
tak jak jsem o tom hovořil ve svých pravidlech (Regole). Po čtyřech Doppi potom udělají
dva další Passi puntati, tak jako výše, dvě Continenze, dvě Riprese
doleva a dvě doprava, a jednu Continenzu grave,
provedenou v tempu šesti dob (battute); v této promenádě začnou dělat
všechny uvedené pohyby nejprve levou a pak pravou nohou. Pak
udělají dvě Riprese doprava a dvě doleva, dva Passi puntati,
a další dva Doppi, provedené tímtéž způsobem, podobně se dvěma Passi
puntati
, dvě Riprese doprava a další dvě
doleva, potom udělají další Continenzu grave doprava, uvedené
pohyby začnou pravou nohou. Pak udělají další dvě Riprese
doleva a dvě doprava. V závěru Sonaty zvané Bassa
udělají dvě Continenze, tak jako výše, jednu doleva a druhou
doprava. Upozorňuji, že zde Bassa nekončí, ale přijde se
závěrečnou částí, konec se děje v Bassa. Ale když naši
předchůdci přivtělili Alta3) a Gioioso4), nedělá se z toho důvodu
Riverenza v [části] Bassa. Když bude udělán Gioioso,
udělá se na konci všeho zmíněná Bassa. Proto na závěr všech pohybů, které
se dělají ve zmíněné závěrečné části, udělají Riverenzu podobně
na šest dob (battute).

STANDO il Cavaliere un poco incontro alla Dama,
la pigliarà per la mano ordinaria, si come si hà
nel dissegno, facendo la Riverenza grave di sei battute
ordinarie, & due Continenze di tre battute
l'una; poi passeggiando faranno due Passi puntati, similmente di
tre battute per ciascheduno, & quattro Doppi finti alla Francese:
avertendo, che tanto in questo Ballo, quanto in qual si voglia altro,
quel piè che uniranno al pari all'altro, quello l'hanno da movere, si
come v'hò detto nelle mie Regole. Dopò alli quattro Doppi faranno
due altri Passi puntati, come di sopra, due Continenze, due Riprese
à man sinistra, & due à man destra, & una Continenza grave,
fatta à tempo di sei battute; principiando questo Passeggio con il far
tutti gli detti Moti prima col piè sinistro, & poi col destro. Poi
faranno due Riprese alla destra, & due alla sinistra, due Passi pun
tati, & due altri Doppi fatti nel medesimo modo, con due Passi
puntati similmente, & due Riprese alla destra, & altre due alla
sinistra; dopò faranno un'altra Continenza grave alla destra, principiando
detti Moti col piè destro; poi faranno due altre Riprese alla
sinistra, & due alla destra; & al fin della Sonata della detta Bassa
faranno due Continenze, come di sopra, una alla sinistra, l'altra
alla destra. Avertendo, che non finisce quì la Bassa, ma và con quella
parte che dice, Il fine che và con la Bassa. Ma perche gli an
tecessori nostri incorpororno l'Alta, & il Gioioso, per questo non si
fà la Riverenza alla Bassa: & quando che sarà fatto il Gioioso, si
farà il fine tutto della detta Bassa. Onde al fine di tutti li Moti che
si faranno in detta parte del fine, faranno la Riverenza similmente
di sei battute.

Zde začíná Alta.
Alta začeá tím, že udělají Riverenzua podobně v šesti dobách (battute).
Pak se procházejí tím místem, kde se tančí, udělají šest Seguiti
ordinarii
, totiž brevi, v jejichž závěru kavalír udělá svou rukou
půlměsíc (mezza luna) a přitom vede dámu, on jí bude stát ve
výhledu a trochu ohne kolena, počíná si na způsob
poloviční (mezza) Riverenzy, a pustí své ruce.

Quì principiarà l'Alta.
Principiarassi l'Alta facendo la Riverenza similmente di sei battute;
poi passeggiando per quel luogo dove si balla, faranno sei Seguiti
ordinarii, cioè brevi, al fin de'quali il Cavaliere farà con la
man sua una mezza luna, guidando la Dama, & egli gli starà in
prospettiva, & piegaranno un poco le ginocchia, & facendo à modo
di mezza Riverenza, si lasciaranno la mano.

Kavalír sám udělá dva Seguiti ordinarii, dva Trabucchetti
semibrevi
a nakonec jeden Seguito finto, provedený na způsob poloviční (mezza) Riverenzy,
přitom smekne klobouk, nebo baret, který má na hlavě. Upozorňuji,
ať to už nedělá tím způsobem jako dříve5), protože to by byl tanec špatný.

Il Cavaliere solo farà due Seguiti ordinarii, due Trabucchetti
semibrevi, & al fine un Seguito finto, fatto à modo di mezza Riverenza,
cavandosi il cappello, ò berretta che harà in testa: avertendo,
che non faccia più al modo di prima, perche era falso il Ballo.

Dáma udělá totéž.

La Dama farà il medesimo.

Kavalír znovu udělá tutéž variaci opačně,
dodržuje stejný pořádek.

Il Cavaliere di nuovo farà la medesima Mutanza per contrario,
tenendo il medesimo ordine.

Ona potom udělá totéž, co dělal kavalír.

Ella dopò farà il medesimo che harà fatto il Cavaliere.

Gioioso.
Když se dělá tento Gioioso, kavalír udělá namísto oněch dvou Passi puntati,
které bylo zvykem dělat dříve, dva Destice v natáčení (fiancheggiati) dopředu,
pak ve výhledu dělají dvě Continenze, se dvěma Passi puntati
v natáčení (fiancheggiati) dozadu, a dva Doppi alla Francese, tak jako výše,
jeden doleva a druhý doprava. Pak udělají dvě Continenze,
jeden Destice doleva a druhý doprava. Když je toto provedeno, udělají
další dva Passi puntati, buď dopředu nebo dozadu, kde bude
místo, pak smekne baret či klobouk z hlavy, a udělají spolu
Riverenzu. Totéž udělá dáma, doporučuji ale, zatímco
kavalír dělá popsanou část Gioioso, ona nemá stát jako nějaká
socha, ale má udělat nějaký půvabný pohyb, jak jsem hovořil v doporučeních (Avertimenti)
o způsobech (Creanze), kdy dáma stojí a zdržuje se tance.
A doporučuji, ať neběží), jak to bylo zvykem dříve.

Il Giogioso.
A far questo Gioioso, il Cavaliere, in luogo delli due Passi puntati
che solevano far prima, farà due Destice fiancheggiati innanzi;
poi in prospettiva faranno due Continenze, con due Passi puntati
fiancheggiati in dietro, e due Doppi alla Francese, come di sopra,
uno al lato sinistro, l'altro al destro; poi faranno due Continenze
con un Destice alla sinistra, & uno alla destra; ciò fatto faranno
due altri Passi puntati, ò innanzi, ò in dietro, si come harà
luogo; poi cavarà la berretta, ò cappello di testa, & faranno insieme
la Riverenza. Il medesimo farà la Dama; ma averta, che mentre
il Cavaliere farà il detto Gioioso, ella non harà da stare come una
statua, ma far qualche gratioso Moto, si come hò detto nelli Avertimenti
delle Creanze, quando che la Dama starà ferma nel Ballo.
Avertendo che non scorra, come si soleva far prima.

Konec, který se dělá v Bassa.
Nakonec udělají spolu jeden Destice doleva
a jeden doprava, dva Passi puntati brevi, se dvěma Seguiti ordinarii
trochu v natáčení (fiancheggiati), v jejichž závěru kavalír smekne
baret, počínají si na způsob poloviční (mezza) Riverenzy
a oba dva si políbí náležitou ruku. Potom udělají dva Seguiti scorsi
a kavalír ji vede za ruku, na způsob půlměsíce (mezza luna).
Pak udělají jeden Destice doleva a jeden doprava, dva
Passi puntati dopředu nebo dozadu, jak se kavalírovi lépe pozdává.
A nakonec se smeknutím baretu a provedením Riverenzy,
ukončí půvabně a elegantně tuto Bassa, & Alta; ovšemže levou nohou,
aby byla na konci tempa Sonaty sjednocená v páru s pravou.
Když si počínají tímto způsobem, udělají ji podle skutečného pravidla (vera Regola) a dokonalé Teorie.

Il fine che và con la Bassa.
Finalmente insieme faranno un Destice al lato sinistro, &
uno al lato destro, due Passi puntati brevi, con due Seguiti ordinarii
un poco fiancheggiati, al fin de'quali il Cavaliere si cavarà
la berretta, & facendo à modo di mezza Riverenza, si baciaranno
amendue essi la mano ordinaria. Dopò faranno due Seguiti scorsi,
guidandola il Cavalier con la mano, facendo à modo di mezza luna;
poi faranno un Destice al lato sinistro, & uno al destro, con due
Passi puntati innanzi, ò in dietro, come meglio gli parerà al Cavaliere;
& finalmente, cavandosi la berretta, & con il far la Riverenza,
finiranno gratiosamente questa Bassa, & Alta; ma però il piè sinistro
sia unito al paro del destro al fin del tempo della Sonata. Et
in questo modo facendo, lo faranno con vera Regola, & perfetta
Theorica.

Doporučení.
Dříve dělali tento tanec tak, že uděláli pět Doppi
a Riprese vždy doprava, stejně tak Continenze gravi
vždycky levou nohou; pak v Gioioso uprostřed dělali Riverenzu,
bez jakéhokoli pravidla i řádu. Těm, kteří ji tak dělali,
nezbývá než říci, že nebyla dělána dobře při očekávání, že by se měla pohnout
ta noha, kterou připojovali do páru. A když dáma běžela,
v tom okamžiku se kavalír vydal uchopit ji; i toto
bylo děláno špatně. Proto říkám, že všichni na slavnosti, kteří chtějí
tento tanec dělat, mají ho dělat tímto způsobem, když si budou počínat takto
nikdy jim nebude nic vytknuto, ba naopak ode všech sklidí povděk a oblibu.

Avertimento.
Prima facevano questo Ballo con il far cinque Doppi, & sempre
le Riprese à man destra; cosi parimente le Continenze gravi
sempre col piè sinistro; poi al Gioioso nel mezzo facevano la Riverenza,
senza alcuna Regola, nè ordine. Gli bastaua à quei tali che
la facevano di dire, che era ben fatta, atteso che quel piede che univano
al pari, quello si doveva movere. Et anco quando la Dama scor
reva, in quell'istante il Cavaliere l'andava à pigliare; & questo
anco era mal fatto. Per tanto dico, che tutti i festeggianti che vogliono
far questo Ballo, lo debbono fare in questa maniera, che cosi
facendo, mai sarà tacciato, anzi da tutti gradito, & amato.

1) Čistě pro pořádek: nipote je neteř, ale také vnučka (a také synovec nebo vnuk). Ovšem tady je to nepochybně neteř, protože jak by papež mohl přijít k vnučce, že?!

2) N.S. – zkratka, která nejspíš nějak souvisí se zdůrazněním papežovy svatosti. N. může být nostro, čili náš, S. možná santo, tedy svatý. Ale to jsou jen moje domněnky.

3) Viz heslo Alta v Encyklopedii.

4) Gioioso znamená přinášející radost, plný radosti, rozradostněný, radostný, veselý.

5) Stejnojmenný tanec se objevuje už v první Carosově sbírce Il Ballarino z roku 1581, tam si ale Caroso jeho autorství nepřipisuje a uvádí jej jako Incerto.

Kategorie: Nobiltà - tance