Cesarina - IB

CESARINA
Tanec nejistého původu.

CESARINA
Balletto d'Incerto.

V tomto tanci muž uchopí náležitou ruku
dámy a udělají spolu Riverenza
grave
. Pak se pustí a udělají
dva Seguiti ordinarii v točení doleva.

A qvesto Ballo l'Huomo pigliarà la man' ordinaria
della Dama, & faranno insieme la Riuerenza
graue: poi lasciandosi la mano, faranno
due Seguiti ordinarij volti alla sinistra.

Ve druhé části se znovu uchopí zmíněnou
rukou, a udělají v promenádě dva Seguiti semidoppii,
začínají je levou nohou. Pak udělají šest Riprese, tři
doleva a tři doprava, pustí se, dáma udělá
obraty (volte) z Contrapasso a muž udělá čtyři Seguiti ordinarii,
dva v točení doleva, v závěru trochu ohne kolena na způsob
poloviční poklony (meza Riverenza), a dva dopředu. Pak uchopí dámu za tutéž
náležitou ruku.

Nel secondo tempo tornaranno à pigliare la detta
mano, & passeggiando faranno con due Seguiti semidoppij,
principiandoli col piè sinistro: poi faranno sei Riprese, tre alla
sinistra, & tre alla destra; & lasciandosi la mano, la Dama farà
le volte del Contrapasso, & l'huomo farà quattro Seguiti ordinarij,
due volti alla sinistra, piegando al fine un poco le ginocchia à modo
di meza Riuerenza, & due innanzi: poi pigliarà la Dama per la medisima
man'ordinaria.

Ve druhé1) části udělají šest Seguiti semidoppii, čtyřmi procházejí
sálem a dva v točení doleva. Pak se pustí
a naproti sobě udělají dva Seguiti spezzati v natáčení (fiancheggiati), dva gagliardové kroky (Passi
in Gagliarda
) a Cadenzu.

Nel secondo tempo faranno sei Seguiti semidoppij, quattro passeggiando
per la Sala, & due volti alla sinistra: poi lasciando la mano
faranno incontro due Seguiti spezzati fiancheggiati, con due Passi in
Gagliarda, & la Cadenza.

Ve čtvrté části muž sám udělá dva Seguiti ordinarii, jeden
doleva a druhý doprava, pak se levým bokem natočí
dovnitř a s půvabem a elegancí udělá dvě rychlé Riprese levou nohou a jeden
Trabuchetto, začíná toutéž levou nohou. Potom se hned natočí
pravým bokem a udělá tytéž Riprese a Trabuchetto, začíná
pravou, a dva Seguiti ordinarii zatočené doleva. Potom
spolu oba dva udělají dva Seguiti spezzati v natáčení (fiancheggiati) dozadu,
se dvěma gagliardovými kroky (Passi in Gagliarda) a Cadenzou, tak jako výše.

Nel quarto tempo, l'Huomo solo farà due Seguiti ordinarij, uno alla
sinistra, & l'altro alla destra: poi si voltarà col fianco sinistro per
dentro, & farà con gratia due Riprese preste col piè sinistro, & un
Trabuchetto, principiando con l'istesso piè sinistro; dopò ciò voltando subito
il fianco destro, farà le medesime Riprese, & Trabuchetto, principiando,
col destro con due Seguiti ordinarij volti alla sinistra; dopò il
che, amendue insieme faranno due Seguiti spezzati fiancheggiati indietro,
con due Passi in Gagliarda, & la Cadenza come di sopra.

V páté části udělá dáma tutéž variaci, kterou
dělal muž.

Nel quinto tempo, la Dama farà la medesima mutanza, che harà
fatta l'Huomo.

V šesté části se uchopí pravou rukou a udělají čtyři Seguiti
semidoppii
, dva v držení za ruku a dva bez držení; zamíří
doleva a vymění si místo.

Nel sesto tempo, pigliaranno la Fè destra, facendo quattro Seguiti
semidoppij, due tenendo pigliata la Fede, & due lasciandola; ma volti
alla sinistra, & cambiando luogo.

V sedmé části udělají dva Seguiti semidoppii v natáčení (fiancheggiati),
jeden doleva, druhý doprava, pak se natočí levým bokem
dovnitř, udělají dvě Riprese a jeden Trabuchetto, natočí se
pravým bokem a udělají totéž.

Nel Settimo tempo, faranno due Seguiti semidoppij fiancheggiati,
uno alla sinistra, l'altro alla destra; poi voltando il fianco sinistro per
dentro, faranno due Riprese, un Trabuchetto: & voltando il fianco
destro, faranno il medesimo.

V osmé části zamíří doleva a udělají dva Seguiti
semidoppii
, dozadu udělají dva Spezzati v natáčení (fiancheggiati), se dvěma
gagliardovými kroky (Passi in Gagliarda) a Cadenzou.

Nell' ottauo tempo, voltandosi à man sinistra, faranno due Seguiti
semidoppij, & indietro ne faranno due Spezzati fiancheggiati, con due
Passi in Gagliarda, & la Cadenza.

V deváté části udělají dvě Continenze gravi, pak se dáma točí
dvěma Seguiti ordinarii doleva, muž udělá dva dopředu,
a pak uchopí náležitou ruku dámy.

Nel nono tempo, faranno due Continenze graui, poi la Dama voltarà
due Seguiti ordinarij alla sinistra, & l'huomo ne farà due innanzi,
pigliando poi la man' ordinaria della Dama.

V desáté a poslední části udělají šest Riprese doleva,
tři doprava. Pak udělají dva Seguiti spezzati, dva Passi presti
a Riverenza minima.

Nel decimo, & ultimo tempo, faranno sei Riprese alla sinistra, &
tre alla destra; poi faranno due Seguiti spezzati, con due Passi presti,
& la Riuerenza minima.

1) V originále není třetí, ale opět druhá.

Kategorie: Il Ballarino - tance