Cortesia - ND

CORTESIA1)
BALLETTO2)
KU CHVÁLE NANEJVÝŠ VYNIKAJÍCÍ PANÍ
EUGENIE SPINOLA
GIUSTINIANA
ušlechtilé paní z Janova.

CORTESIA
BALLETTO
IN LODE DELL'ILLUSTRISS. SIG.
EUGENIA SPINOLA
GIUSTINIANA
Gentildonna Genovese.

Když chtějí začít tento spanilý a půvabný
tanec, uchopí se s obvyklými obřadnostmi,
za náležitou ruku, jak jsem vysvětlil u jiných tanců,
udělajíce spolu Riverenza lunga, dva
Corinti, jeden doleva a druhý doprava. Pak se procházejí a
udělají jeden Groppo, dva Fioretti, dva Passi minimi dopředu a jeden
Saffice, a totéž udělají opačně, Když je toto uděláno, udělají dva Seguiti
brevi semidoppi
, v jejich závěru se pustí a trochu poklesnou
v kolenou na způsob poloviční (mezza) Riverenzy. Pak udělají další
dva Scorsi, zamíří nejprve doleva a pak doprava, na
způsob písmene S, a v závěru sonaty se ocitnou tváří v tvář.
Upozorňuji, ať všechny pohyby začínajínejprve levou nohou
a pak pravou. A tato první část se jmenuje ukončená (Terminato).

VOLENDOSI principiar questo vago, & gratioso
Balletto, si pigliaranno con le solite cerimonie,
come à gli altri Balletti hò detto, per la man'ordinaria,
facendo insieme la Riverenza lunga, con due
Corinti, uno al lato sinistro, l'altro al destro; poi passeggiaranno con
fare un Groppo, due Fioretti, due Passi minimi innanzi, & un
Saffice: il medesimo faranno per contrario; ciò fatto, faranno due Seguiti
brevi semidoppi, al fin de'quali si lasciaranno, piegando un
poco le ginocchia à modo di mezza Riverenza; dopò faranno altri
due Scorsi, voltandosi prima à man sinistra, & poi à man destra, à
modo d'una S, & al fin della Sonata restaranno in prospettiva:
avertendo, che tutti i primi Moti si principiaranno col piè sinistro,
& poi col destro. & questo primo tempo si chiama Terminato.

Zrychlená část (Rotta) v gagliardě.
Kavalír sám udělá první variaci ve čtyřech taktech (tempi) gagliardy,
jednu z těch, které lépe zastane. A jestli ji udělat nedovede,
ať udělá dva Seguiti v natáčení (fiancheggiati), dva Trabucchetti semibrevi,
jeden Seguito finto, a v závěru tohoto udělá jakoby poloviční (mezza) Riverenzu,
kterou začne a ukončí levou nohou.

La Rotta in Gagliarda.
Il Cavaliere solo farà la prima Mutanza di quattro tempi di Gagliarda,
una di quelle che meglio gli parerà; & se non la saprà fare,
faccia due Seguiti fiancheggiati, due Trabucchetti semibrevi, &
un Seguito finto, & al fin d'esso farà à modo di mezza Riverenza,
principiandola, & finendola col piè sinistro.

Dáma udělá jednu variaci z Tordiglione, a pokud ji udělat nedovede
ať udělá již zmíněné Seguiti, Trabucchetti a Seguito finto,
které dělal kavalír.

La Dama farà una Mutanza di Tordiglione; & se non la saprà
fare, faccia li predetti Seguiti, Trabucchetti, & Seguito finto
come harà fatto il Cavaliere.

Kavalír sám udělá druhou variaci, má to ale být tatáž,
a má ji začít a ukončit pravou nohou. Kdyby udělal jinou
s jinými pohyby, nebylo by to správné, i kdyby byla dobře udělána
a v tempu, protože je třeba, aby udělal stejné pohyby, které dělal
levou nohou levou. Je-li provedena takto, bude správná a podle pravidla (regolata). Totéž
udělá dáma sama opačně.

Il Cavaliere solo farà la seconda Mutanza, ma che sia la medesima,
principiandola, & finendola col piè destro; altramente facendone
un'altra con altri Moti, se ben fosse fatta à tempo, non andarebbe
bene, perche bisogna che siano gli medesimi Moti che fece col
piè sinistro: & cosi facendo, sarà giusta, & regolata. La medesima
farà la Dama sola per contrario.

Pak kavalír sám v těchto čtyřech taktech (tempi) gagliardy udělá
variaci ukončenou (Terminata): totiž udělá doleva dvě Riprese sottopiede
a jeden Fioretto a totéž udělá doprava. Pak udělá
dva Spezzati v natáčení (fiancheggiati), dva Passi semibrevi dopředu, v jejich
závěru trochu poklesne v kolenou, na způsob poloviční (mezza)
Riverenzy, a začne levou nohou. Dáma sama udělá totéž,
co dělal kavalír.

Dopò il Cavaliere solo in questi quattro tempi di Gagliarda farà
una Mutanza Terminata, cioè al lato sinistro farà due Riprese sottopiede,
& un Fioretto: il medesimo farà al lato destro; poi farà
due Spezzati fiancheggiati, con due Passi semibrevi innanzi, al fin
de'quali piegarà un poco le ginocchia, facendo à modo di mezza
Riverenza, principiando col piè sinistro. La Dama sola farà il medesimo
che harà fatto il Cavaliere.

Zrychlená část (Sciolta), jako Saltarello.
V této samotné zrychlené části (sciolta) spolu oba dva udělají jeden
Groppo, dva Fioretti, dva Passi minimi směrované doleva
a jeden Saffice s levým bokem dovnitř, totéž udělají
opačně. Pak udělají jeden Spezzato levou nohou doleva
a Riverenzu pravou, ihned udělají dopravou jednu
Ripresu sotto piede a jeden Fioretto levou nohou a doleva
jeden Destice, totéž udělají opačně. Nakonec udělají
dva Spezzati v natáčení (fiancheggiati) dopředu a dva Saffici.
Uchopí se za náležitou rukuá s provedením obvyklých kavalírských obřadností,
udělají dva Passi puntati minimi a poklonou - Riverenza breve
ukončí tento překrásný tanec, provedený podle skutečné a pravdivé teorie.

La Sciolta in Saltarello.
In questo sol tempo della Sciolta, amendue insieme faranno un
Groppo, due Fioretti, con due Passi minimi volti à man sinistra,
& un Saffice col fianco sinistro per dentro: il medesimo faranno per
contrario; poi faranno un Spezzato al lato sinistro col piè sinistro,
& la Riverenza col destro, facendo subito al lato destro una
Ripresa sotto piede, & un Fioretto col piè sinistro, & al lato sinistro
un Destice: il medesimo faranno per contrario. Finalmente faranno
due Spezzati fiancheggiati innanzi, & due Saffici; & con
far le solite Creanze Cavaleresche, si pigliaranno per la man'ordinaria,
facendo due Passi puntati minimi, & con la Riverenza breve
finiranno questo bellissimo Balletto, fatto con vera Theorica.

1) Cortesia znamená zdvořilost, dvornost.

2) Nemá ve sbírce vlastní vyobrazení.

Kategorie: Nobiltà - tance