Furioso Nuovo da farsi in Ottavo - ND

Nobiltà di Dame: vyobrazení k tanci Furioso Nuovo Da Farsi In Ottavo

FURIOSO NOVÝ
K DĚLÁNÍ V OSMI
KU CHVÁLE VELEVÁŽENÉ PANÍ
CLELIE REBIBBA DE MASSIMI
MARKÝZY DI PRESSEDI.

FURIOSO NUOVO
DA FARSI IN OTTAVO
IN LODE DELL'ILLUSTRISS. SIG.
CLELIA REBIBBA DE MASSIMI
MARCHESA DI PRESSEDI.

Tento tanec (balletto) začíná tímto
způsobem: Kavalír, který si ho bude chtít zatančit, vyzve
čtyři dámy, dvě z nich odvede do jednoho čela
sálu a další dvě odvede do druhého čela.
Pak vyzve tři kavalíry, takže i s ním budou čtyři,
dva z nich půjdou uchopit za náležitou ruku a s obvyklými
obřadnostmi dvě dámy, které jsou v jednom ze zmíněných čel, a další dva
udělají totéž. Upozorňuji ovšem, že ten kavalír, který začíná,
nebo lépe řečeno, který vyzval ostatní, má uchopit
první dámu která byla vyzvána, protože přednost má mít ta,
která povstala jako první, věc je odůvodněna tím, že oni pak zůstanou
v závěru uvedeného tance, aby si mohli zatančit tanec zvaný Piantone.
A ostatní odejdou a odvedou své Dámy na místa, kde
seděly, ovšemže po ukončení tance.

PRINCIPIARASSI questo Balletto in questa
maniera, quel Cavaliere che vorrà farlo, pigliarà
quattro Dame, due delle quali ne porrà à un capo
della sala, & l'altre due le porrà à un'altro capo.
Dopò invitarà tre Cavalieri, talche con lui saranno quattro; &
due di loro andranno à pigliar le due Dame per la man'ordinaria,
con le solite cerimonie, che staranno da un di detti capi; e gli altri due
faranno il medesimo: avertendo però, che quel Cavaliere che principiarà,
ò per dir meglio, che harà invitato l'altre, harà da pigliare la
prima Dama che harà invitata, perche quella dee havere la precedenza,
& quella che è stata levata prima, ragionevol cosa è che resti
al fin di detto Ballo, acciò possi ballare il Ballo chiamato il Piantone;
& gl'altri andaranno à fermare le lor Dame a'luochi dove sta
vano à sedere, finito però che sarà il Ballo.

Mělo by se tedy vědět, že když chtějí začít jmenovaný tanec, má vždy
tančit všech osm spolu. Jako první udělají poklonu (Riverenza
lunga
), totiž grave ve čtyřech jasných úderech (battute piane) hudby, pak
dvě Continenze brevi, jednu levou nohou a druhou pravou,
Pak se všichni procházejí a dělají čtyři Seguiti semidoppi,
a upozorňuji, že v závěru těch dvou Seguiti každý kavalír uchopí
pravou ruku té další dámy kavalíra, který prochází, a dělají přitom
obvyklé způsoby a obřadnosti. Pak se procházejí dvěma dalšími Seguiti
semidoppi
, v jejichž závěru se otočí doleva a trochu
ohnou kolena na způsob poloviční poklony (mezza Riverenza), čímž si
ovšem vymění místo. Takže skupina čtyř, kteří stojí v jednom
čele sálu, jde do druhého čela a ti druzí udělají
totéž, a v poslední části Sonaty se opět shledají
ve výhledu.

Saprassi dunque che à voler principiar detto Ballo, sempre hanno
da ballare tutti otto insieme; & nel primo faranno la Riverenza
lunga, cioè grave di quattro battute piane di Musica, appresso
due Continenze Brevi, una col piè sinistro, l'altra col destro;
poi passeggiaranno tutti, facendo quattro Seguiti semidoppi: &
avertano, ch'al fin de i due Seguiti, ogni Cavaliere pigliarà la man
destra di quell'altra Dama del Cavaliere che passarà, facendo le
solite creanze, & cerimonie; poi passaranno con due altri Seguiti
semidoppi, all'ultimo de'quali si voltaranno à man sinistra, con
piegar un poco le ginocchia à modo di mezza Riverenza, cambiando
però luogo, cioè; la squadra de gli quattro che staranno à un
capo della sala, andaranno da un'altro capo; & quelli altri faranno
il medesimo, ritrovandosi all'ultimo del tempo della Sonata
in prospettiva.

Ve druhé části, aniž by dělali Riverenzu a Continenze,
uchopí každý kavalír svou dámu za pravou ruku a udělají
dva Passi semibrevi a jeden Seguito semidoppio, vymění si
tedy místa, a obě dvě skupiny se opět podobně ocitnou
ve výhledu. Když je to provedeno, udělají dvě Continenze
brevi
. Upozorňuji, že Passi a Seguito semidoppio začínají
dělat levou nohou a Continenze začínají
pravou.

Nel secondo tempo, senza far Riverenza, & Continenze,
ogni Cavaliere piglierà la sua Dama per la man destra, & faranno
due Passi semibrevi, & un Seguito semidoppio, cioè, uno andarà
al luogo dell'altro; & similmente amendue le squadre si ritrovaranno
in prospettiva. Dopò ciò fatto, faranno due Continenze
brevi: avertendo, che gli Passi, & Seguito semidoppio gli principiaranno
à far col piè sinistro, & le Continenze le principiaranno
col destro.

Ve třetí části udělají tutéž promenádu, která byla zmíněna
v první části, ovšemže ale nedělají Riverenzu a dvě
Continenze; ale správně začnou dělat všechny skutky
pravou nohou, při procházení se dotknou levou rukou a trošku ohnou
kolena, přitom dělají obvyklé způsoby. V závěru oněch čtyř
Seguiti semidoppi se otočí doprava a každá skupina se opět
ocitne na svém místě ve výhledu v závěru části (tempo)
Sonaty.

Nel terzo tempo, faranno il medesimo passeggio, si come s'è detto
nel primo tempo, ma però senza fare la Riverenza, & le due
Continenze; ma bene principiaranno à fare col piè destro tutte
l'Attioni; & nel passare si toccaranno la man sinistra, con piegar
un poco le ginocchia, facendo le solite creanze; & al fin de'quattro
Seguiti semidoppi si voltaranno à man destra, & si ritrovarà
ogni squadra al suo luogo in prospettiva al fine del tempo della
Sonata.

Ve čtvrté části každý kavalír znovu uchopí svou
dámy za levou ruku a pravou nohou začne dělat dva
Passi semibrevi a jeden Seguito semidoppio, začne je
pravou, a všichni se opět vrátí na své náležité místo. Potom
obě skupiny udělají ve výhledu dvě Continenze, tak jako výše, začnou je
levou nohou a ukončí je v tempu Sonaty.

Nel quarto tempo, ogni Cavaliere tornarà à pigliare la sua
Dama per la man sinistra, & col piè destro principiarà à far due
Passi semibrevi, & un Seguito semidoppio, principiandoli col
destro, ritornando ogn'uno al suo luogo ordinario. Dopò faranno
tutte le squadre in prospettiva due Continenze, come di sopra, principiandole
col piè sinistro, & che siano finite à tempo della Sonata.

V páté části udělají dva Passi puntati brevi dopředu,
a nakonec Riverenza lunga, ale v závěru Sonaty ať připojí
levou nohu do páru k pravé. Uvedené skutky začínají
levou nohou.

Nel quinto tempo, faranno due Passi puntati brevi innanzi;
al fine la Riverenza lunga, ma che aggiungano il piè sinistro al pari
del destro al fin della Sonata. Et dette Attioni si principiaranno
col piè sinistro.

Zrychlená část (sciolta) přiměřeně, tedy jako Saltarello,
dělá se ve dvou částech (Tempi).

Alla sciolta della Sonata in proportione, cioè in Saltarello,
& questa farassi à due Tempi.

V těchto dvou částech této Sonaty dělají průplet (catena)
v kruhu způsobem, který jsem popsal u tance Furioso
po Španělsku
, udělají tedy osm Seguiti semidoppi tak, aby se
v závěru zmíněných dvou částí každá osoba opět měla levou nohu
vzadu.

In questi due tempi di questa Sonata fatta in proportione, faranno
in Ruota la catena in quella maniera che hò detto al Furioso
alla Spagnuola, facendo però otto Seguiti semidoppi; di modo, che
al fin di detti due tempi ogni persona si ritrovarà col piè sinistro
in dietro.

Tady se mění Sonata, jak lze vidět
v tabulatuře.

Quì si mutarà la Sonata come si vede nella
Intavolatura.

V této části skladby udělají jednu Puntatu dopředu
tou levou nohou, kterou měli vzadu, další
pravou, a Riverenzu levou nohou, tak jak bylo řečeno
výše.

In questo tempo della detta Sonata, faranno con quel piè sinistro
che si trovaranno haver in dietro una Puntata innanzi, un'altra
col destro, & la Riverenza col piè sinistro, si come s'è detto
di sopra.

Nyní budou znovu dělat skladbu v rozčlenění
do čtyř částí (tempi).

Quì si tornarà à far la Sonata in proportione
di quattro tempi.

V první části této skladby se všichni uchopí za
ruce v kruhu, tedy jeden kavalír a jedna dáma; tak aby
byl každý kavalír mezi dvěma dámami a dáma mezi
dvěma kavalíry. Společně udělají dvě Riprese doleva,
dva Trabucchetti a jeden Seguito semidoppio levou nohou.
Tyto skutky se dělají doprostřed části zmíněné skladby
a tytéž skutky, aniž by se pustili, udělají doprava a začnou je
opačně; tím se ukončí první část
skladby.

Nel primo tempo di questa Sonata, tutti si pigliaranno per le
mani in Ruota, cioè un Cavaliere, & una Dama; di modo che
ogni Cavaliere starà in mezzo à due Dame, & le Dame in mezzo
à due Cavalieri, & insieme faranno due Riprese al lato sinistro,
con due Trabucchetti, & un Seguito semidoppio col piè sinistro:
& queste Attioni si faranno à mezzo tempi di detta Sonata;
le medesime Attioni, senza lasciarsi, faranno al fianco destro, principiandole
per contrario: & con questo sarà finito il primo tempo
della Sonata.

Ve druhé části se pustí a udělají dva Spezzati
v točení doleva a jeden Seguito semidoppio dopředu; další dva
Seguiti semidoppi v točení doprava a v jejich závěru
se nacházejí ve výhledu.

Nel secondo tempo, si lasciaranno, & faranno due Spezzati
volti à man sinistra, & un Seguito semidoppio innanzi; & due
altri Seguiti semidoppi ne volteranno à man destra, nel fin de'quali
si trovaranno in prospettiva.

Ve třetí části se znovu uchopí v kruhu a udělají
opačně totéž, co se dělalo v první části.

Nel terzo tempo, si tornaranno à pigliare in Ruota, & faranno
il medesimo per contrario, si come s'è fatto nel primo tempo.

Ve čtvté části udělají to, co se dělalo ve druhé
části (tempo), bez držení, ovšemže ale opačně.

Nel quarto tempo, faranno quello che havran fatto nel secondo
tempo lasciandosi, ma però fatto per contrario.

Tady se skladba mění do jedné části (tempo).

Quì si mutarà la Sonata d'un tempo.

Všichni spolu v této části udělají dva Passi puntati dopředu,
a Riverenzu, tak jak bylo uvedeno výše.

Tutti insieme faranno in questo tempo due Passi puntati innanzi,
& la Riverenza, si come s'è detto di sopra.

Nyní znovu udělají jednu část (tempo) skladby
v rozčlenění.

Quì si tornarà à far un tempo di Sonata in
proportione.

V této části udělají dva Saffici v natáčení (fiancheggiati) dozadu,
dva Spezzati v natáčení (fiancheggiati) dopředu, pak udělají dva Passi puntati
semibrevi
, jeden dopředu a druhý dozadu. V závěru se všichni
uchopí za náležitou ruku, udělají spolu Riverenzu breve,
a každá skupina bude opět na svém místě, tam kde tanec
začínali.

In questo tempo, faranno due Saffici fiancheggiati in dietro, con
due Spezzati fiancheggiati innanzi; poi faranno due Passi puntati
semibrevi, uno innanzi, l'altro in dietro; & al fine ogni persona si
piglierà per la man'ordinaria, facendo insieme la Riverenza breve,
& ogni squadra si trovarà al suo luogo dove havran principiato il
Ballo.

Dělá se na tutéž skladbu jako Furioso
all'Italiana
na str. 270.

Si farà la medesima Sonata del Furioso
all'Italiana à car. 270.

Kategorie: Nobiltà - tance