Furioso alla Spagnuola - ND

Nobiltà di Dame: vyobrazení k tanci Furioso alla Spagnuola

FURIOSO PO ŠPANĚLSKU
BALLETTO
KU CHVÁLE NANEJVÝŠ VÝZNAČNÉ A VYNIKAJÍCÍ PANÍ
MARGARITY SOMAIA PERETTI
MARKÝZY PERETTA.

FURIOSO ALLA SPAGNUOLA
BALLETTO
IN LODE DELL'ILL.MA ET ECC.MA SIG.
MARGARITA SOMAIA PERETTI
MARCHESA PERETTA.

Furioso po španělském způsobu začíná tak,
že tři kavalíři jsou se třemi dámami, tudíž každý
z kavalírů uchopí svou dámu za náležitou ruku.
Všichni stojí v čele sálu v rovné linii,
udělají kavalírské obřadnosti a velkou poklonu Riverenza
lunga
a dvě Continenze brevi.

PRINCIPIARASSI questo Furioso alla Spagnuola
stando tre Cavalieri con tre Dame, cioè ogni
Cavaliere pigliarà la sua Dama per la man'ordinaria,
& tutti staranno in capo della sala per dritta linea,
facendo le cerimonie Cavaleresche, & insieme la Riverenza
lunga, con due Continenze brevi.

Ve druhé části ten z kavalírů a ta dáma, kteří stojí
uprostřed, se procházejí dvěma Seguiti semidoppi, v jejichž
závěru se uchopí oběma rukama, a ne pravou rukou jako
dříve1), protože to by bylo špatně. Poté, co je to vykonáno, uchopí se znovu
náležitou rukou a udělají dva Doppi scorsi a odeberou se na druhý
konec sálu.

Nel secondo tempo, quel Cavaliere, & quella Dama che staranno
in mezzo, passeggiaranno con due Seguiti semidoppi, al fin
de'quali si pigliaranno amendue le mani, & non la man dritta come
prima, perche sarebbe falso. Ciò fatto, si pigliaranno di nuovo
per la man' ordinaria, facendo due Doppi scorsi, andando all'altro
capo della sala.

Ve třetí části udělají totéž další dva kavalíři
se svými dámami.

Nel terzo tempo, faranno il medesimo gli altri due Cavalieri
con le loro Dame.

Ve čtvrté části ten kavalír, který tanec řídí a který stojí
uprostřed, udělá průplet (intrecciata), tímto způsobem, totiž aniž by kdy pustil
žádný svou Dámu; všichni současně udělají
jeden Seguito levou nohou. Upozorňuji ale, že řetěz (catena),
nebo průplet (intrecciata) začíná dělat ten, který stojí uprostřed; zamíří
jedním Seguito doleva a jde ovšem doprostřed. Ten pár,
který bude po jejich levici, půjde dopředu, udělá další
Seguito a zamíří doprava, a další pár, který je po
jejich pravici, půjde dopředu a zamíří doleva
k tomu, který vede tanec. A tak se postupně pokračuje, aby
ten pár, který bude po jejich pravici, zůstane uprostřed,
a ten má začínat v páté části stejným způsobem
jako ten pár, který vedl nejprve.

Nel quarto tempo, quel Cavaliere che guidarà il Ballo, che starà
in mezzo, farà l'intrecciata in questo modo, cioè senza lasciar
mai nessuno la sua Dama; & tutti in un medesimo tempo faranno
un Seguito col piè sinistro: ma avertino, che quello che starà in
mezzo principiarà à far la catena, ò intrecciata voltandosi con
un Seguito à man sinistra, passando però in mezzo; & quella coppia
che gli starà al lato sinistro passarà innanzi, & farà un'altro
Seguito, voltandosi à man destra; & quell'altra coppia che le
starà à man destra passarà innanzi, & si voltarà à man sinistra
di quella che guida il Ballo, & cosi si seguirà di mano in mano; di
modo che quella coppia che le starà à man destra resterà in mezzo,
& quella harà da principiare il quinto tempo nella medesima maniera
di quella coppia che guidò prima.

V páté části spolu všechny tři páry udělají stejnou
poklonu (Riverenza) a dvě Continenze jako předtím.

Nel quinto tempo, tutte tre le coppie insieme faranno la medesima
Riverenza con le due Continenze come prima.

V šesté části pár, který bude stát uprostřed, udělá totéž,
co dělal první pár ve třetí části.2)

Nel sesto tempo, la coppia che starà in mezzo farà il medesimo
che havrà fatto la prima coppia nel terzo tempo.

V sedmé části udělají další dva páry
totéž.

Nel settimo tempo, l'altre due coppie faranno parimente il
medesimo.

V osmé části dělají všichni spolu výše uvedený průplet (intrecciata),
a ten pár, který nebyl uprostřed, se tam odebere.

Nel'ottavo tempo, faranno tutte insieme la sopradetta intrecciata;
& quella coppia che non è stata in mezzo, vi si ponerà.

V deváté části všechny tři páry znovu udělají výše zmíněnou
poklona (Riverenza) a Continenze.

Nel nono tempo, tornaranno à fare tutte le tre coppie la sopradetta
Riverenza, & Continenze.

V desáté, udělá ten pár, který bude stát uprostřed, to co
dělaly ostatní, které vedly tanec.

Nel decimo, quella coppia che starà in mezzo farà come havran
fatte l'altre, che han guidato il Ballo.

V jedenácté další dva páry spolu udělají to, co se
dělalo jindy.

Nell'undecimo, l'altre due coppie faranno insieme si come havran
fatto l'altre volte.

Ve dvanácté udělají tentýž řetěz (catena), nebo průplet (intrecciata),
a ten pár, který tanec začínal, se má navrátit
doprostřed a ostatní na svá místa. Upozorňuji ovšem, že v závěru
sonaty se mají nacházet v trojúhelníku, tedy v kruhu.

Nel duodecimo, faranno la medesima catena, ò intrecciata, &
quella coppia che havrà principiato il Ballo s'havrà da ritrovare in
mezzo, & l'altre al lor luogo. Ma però avertino, che al fin della
Sonata si havranno da ritrovar in triangola, cioè in Ruota.

Tady se odvíjí sonata jako Saltarello.
V této první části všichni spolu udělají Riverenzu,
a Continenze, tak jako výše.

Quì si scioglierà la Sonata in Saltarello.
In questo primo tempo, tutti insieme faranno la Riverenza,
& Continenza come di sopra.

V těchto dvou další částech této zrychlené části (Sciolta) dělají průplet (intrecciata),
ve způsobu který jsem řekl v Tanci zvaném Barriera, & v tom
Contrapasso v šesti, v tempu šesti Seguiti semidoppi; pročež každý
pár se se znovu objeví na svém místě.

In questi due altri tempi di questa Sciolta faranno l'intrecciata,
nel modo come hò detto nel Ballo detto Barriera, & in quello del
Contrapasso in sesto, à tempo di sei Seguiti semidoppi; talche ogni
coppia si ritrovarà al suo luogo.

Tady se mění Sonata.
V této části Sonaty všichni spolu dělají dvě Continenze,
& Riverenza jako výše3).

Quì si muterà la Sonata.
In questo tempo di Sonata tutti insieme faranno due Continenze,
& la Riverenza come di sopra.

Vrací se a dělají znovu řečenou zrychlenou část (Sciolta) v Saltarellu
ve čtyřech taktech? (Tempi).
V první části této zrychlené části (Sciolta), s obvyklými obřadnostmi se uchopí
všichni spolu, dělajíce Kruh, & na stranu levou dělají
dvě Riprese, dva Trabucchetti, & jeden Seguito semidoppio,
začínajíce je nohou levou: tytéž dělají opačně,
& v konci řečeného Seguito dělají na způsob poloviční (mezza) Riverenza.

Si torna à fare di nuovo detta Sciolta in Saltarello
à quattro Tempi.
Nel primo tempo di questa Sciolta, con le solite cerimonie si pigliaranno
tutti insieme, facendo una Ruota, & al lato sinistro faranno
due Riprese, due Trabucchetti, & un Seguito semidoppio,
principiandoli col piè sinistro: gli medesimi faranno per contrario,
& al fin di detto Seguito faranno à modo di mezza Riverenza.

Ve druhé části, všechny páry pustí Kruh, ale
každý Kavalír má držet svou Dámu za náležitou ruku,
dělajíce spolu dva Seguiti semidoppi v natáčení (fiancheggiati), jeden na stranu
levou, druhý na pravou, dva Trabucchetti, dva Passi minimi, &
jeden Destice, začínajíce všechny Pohyby nohou levou.

Nel secondo tempo, tutte le coppie lasciaranno la Ruota, ma
ogni Cavaliere havrà da tenere la sua Dama per la man'ordinaria,
facendo insieme due Seguiti semidoppi fiancheggiati, uno al lato
sinistro, l'altro al destro, due Trabucchetti, due Passi minimi, &
un Destice, prinicpiando tutti i Moti col piè sinistro.

Ve třetí části, se vracejí do uchopení v Kruhu, dělajíce
opačně ty Pohyby které byly dělány v první části.

Nel terzo tempo, si tornaranno à pigliare in Ruota, facendo per
contrario quelli Moti che havran fatti nel primo tempo.

Ve čtvrté části, dělají totéž opačně, co bylo
děláno ve druhé části.

Nel quarto tempo, faranno il medesimo per contrario, che havran
fatto nel secondo tempo.

Tady se vrací a dělají znovu tuto variaci
Sonaty.
V této variaci Sonaty, každý Kavalír uchopí ruku
pravou své Dámy, dělajíce spolu Riverenza lunga; pak toto
uděláno, obrací se každý k druhé Dámě která jim bude stát po ruce levé,
& uchopíce se za ruku levou, dělají stejnou nohou
Riverenza.

Quì si torna à fare di nuovo questa mutatione
di Sonata.
In questa mutatione di Sonata, ogni Cavaliere piglierà la man
destra della sua Dama, facendo insieme la Riverenza lunga; poi ciò
fatto, si voltarà ogn'un all'altra Dama che le starà à man sinistra,
& pigliandosi per la man sinistra, faranno con l'istesso piè la
Riverenza.

Vrací se a znovu dělají další část
Saltarella.
V této poslední části, každý Kavalír uchopí s obvyklými
Kavalírskými Obřadnostmi svou Dámu za náležitou ruku, dělajíce
dva Spezzati dopředu, & dva Scorsi, vracejíce se každý na své místo,
v tomtéž pořádku jakým začínali řečený Tanec. Nakonec
dělají dva Passi puntati semibrevi v jedné triole (battuta tripla) jeden,
& Riverenza ve čtyřech úderech (quattro battute), & s veškerou spanilostí ukončí
tento půvabný Tanec.

Si torna à far di nuovo un'altro tempo
di Saltarello.
In questo ultimo tempo, ogni Cavaliere pigliarà con le solite
Creanze Cavaleresche la sua Dama per la man'ordinaria, facendo
due Spezzati innanzi, & due Scorsi, tornando ogn'uno al suo luogo,
nel medesimo ordine che principiorno detto Ballo. Ultimamente
faranno due Passi puntati semibrevi d'una battuta tripla l'uno,
& la Riverenza di quattro battute, & con ogni vaghezza finiranno
questo gratioso Ballo.

Dělá se na stejnou Sonatu jako Furioso
po Italsku na str. 270.

Farassi la medesima Sonata del Furioso
all'Italiana à car. 270.

1) Je možné, že tím Caroso myslí jinou nebo starší verzi tohoto tance. Ve své první sbírce Il Ballarino ale uvádí pouze tanec Furioso (nikoli Furioso alla Spagnuola), jemuž zde uvedená výtka o nesprávnosti uchopení pravé ruky neodpovídá.

2) Což bude zajímavé, protože ve třetí části dělaly dva páry to, co ve druhé části dělal prostřední pár.

3) Ten člověk je samá legrace: výše se dělala vždycky Riverenza a Continenze, tedy v obráceném pořadí, než píše tady.

Kategorie: Nobiltà - tance