Ninfa Leggiadra - ND

NINFA LEGGIADRA1)
CASCARDA
KU CHVÁLE VELEVÁŽENÉ PANÍ
LAURY CAETANY DELLA RICCIA
BARONESY ŘÍMSKÉ.

NINFA LEGGIADRA
CASCARDA
IN LODE DELL'ILLUSTRISS. SIG.
LAURA CAETANA DELLA RICCIA
BARONESSA ROMANA.

Když chtějí začít tuto překrásnou cascardu,
kavalír a dáma se uchopí náležitou rukou,
s obvyklými kavalírskými způsoby, nejprve je ale
zapotřebí, aby udělali Riverenzu breve v tempu
čtyř trojných úderů (battute triple). Pak se procházejí dvěma Seguiti semidoppi
brevi
, dva Passi semibrevi, dva Spezzati a jeden Destice,
každý pohyb začínají levou nohou. Potom dělají další dva Passi
semibrevi
, dva Spezzati, dva Fioretti, dva Trabucchetti,
a nakonec jeden Destice, které začínají pravou nohou. A toto se nazývá
část ukončená (Tempo Terminato).

A VOLER principiare questa bellissima Cascarda, il
Cavaliere, et la Dama si pigliaranno per la man'ordinaria
con le solite Creanze Cavaleresche, ma bisogna
che prima facciano la Riverenza breve à tempo di
quattro battute triple; poi passeggiaranno con due Seguiti semidoppi
brevi, & due Passi semibrevi, due Spezzati, & un Destice, principiando
ogni Moto col piè sinistro. Dopò faranno altri due Passi
semibrevi, due Spezzati, due Fioretti, due Trabucchetti, & al
fine un Destice, principiandoli col piè destro. & questo lo chiamo
Tempo Terminato.

Ve druhé části se uchopí náležitou rukou, udělají dva
Seguiti semidoppi a dva Saffici, pustí se a udělají dva Passi
tak jako výše, směrem (volti) doleva, dva Spezzati a jeden Destice
s levým bokem dovnitř. Potom dělají dva Passi, dva
Spezzati, dva Fioretti a jeden Saffice, začínají je pravou.
Nakonec udělají jeden Destice doleva.

Nel secondo tempo, si pigliaranno per la man destra facendo due
Seguiti semidoppi, due Saffici; & lasciandosi, faranno due Passi
come di sopra volti à man sinistra, con due Spezzati, & un Destice
col fianco sinistro per dentro. Dopò faranno due Passi, due
Spezzati, due Fioretti, & un Saffice, principiandoli col destro;
ultimamente faranno un Destice al lato sinistro.

Ve třetí části se uchopí náležitou rukou a všechny pohyby
udělají opačně. A tyto dvě části se nazývají Regolati.

Nel terzo tempo, si pigliaranno per la man sinistra, facendo tutti
i Moti per contrario. Et questi due tempi gli chiamo Regolati.

Ve čtvrté a poslední části udělají dva Seguiti semidoppi
v natáčení (fiancheggiati), dva Saffici, dva Spezzati, dva Fioretti, dva Trabucchetti,
dva Passi semibrevi, dva Corinti v natáčení (fiancheggiati) dovnitř,
uchopí se náležitou rukou. Nakonec dělají dva další
Passi dozadu, půvabně a elegantně udělají Riverenzu breve jako
na začátku a tím ukončí tuto půvabnou Cascardu.

Nel quarto, & ultimo tempo, faranno due Seguiti semidoppi
fiancheggiati, con due Saffici, due Spezzati, due Fioretti, due Trabucchetti,
due Passi semibrevi, due Corinti fiancheggiati per dentro,
pigliandosi per la man'ordinaria. Finalmente faranno due altri
Passi in dietro, & con il far gratiosamente la Riverenza breve come
la prima, finiranno questa leggiadra Cascarda.

1) Tento tanec nemá ve sbírce vlastní vyobrazení.

Kategorie: Nobiltà - tance