Torneo Amoroso - IB

TORNEO AMOROSO
Balletto M. Battistina;
ku chvále nejjasnější paní,
paní Lilie Crescenza Frangipane.

TORNEO AMOROSO
Balletto di M Battistino;
IN LODE DELL'ILLVSTRE SIGNORA
LA SIG. LILIA CRESCENZA FRANGIPANE.

Muž uchopí pravou ruku dámy,
spolu udělají Riverenzu a dvě Continenze;
a pak se procházejí, dělají dvě Puntate
a jeden Doppio, začínají vždy levou nohou
a pak pravou. Totéž udělají na druhou
stranu, tedy další dvě Puntate a jeden Doppio
od pravé nohy. Pak v této promenádě pokračují a dělají
čtyři Seguiti ordinarii. Muž pak (o)pustí dámu naproti
v jednom nebo v druhém konci sálu, udělá čtyři Riprese, dvě doleva
a dvě doprava, dva Passi v natáčení (fiancheggiati) spolu
s jedním Seguito dozadu. Znovu pak udělají další čtyři Riprese, dvě
doprava a dvě doleva. Pak si vymění místo, udělají dva Passi gravi
a jeden Seguito ordinario, muž půjde na místo dámy
a dáma na místo muže.

L'Hvomo pigliarà la man sinistra della Dama,
et faranno insieme la Riuerenza, con due Continenze;
poi passeggiando, faranno due Puntate,
& un Doppio, principiando sempre col piè sinistro,
& poi col destro: il medesimo faranno un'
altra volta, cioè due altre Puntate, & un Doppio,
principiando col piè destro: & seguendo detto Passeggio, faranno
quattro Seguiti ordinarij. L'Huomo poi lasciarà la Dama all incontro
da un capo, ò dall'altro della Sala, & farà quattro Riprese, due alla sinistra,
& due alla destra, con due Passi fiancheggiati insieme con un
Seguito indietro: tornaranno poi à fare altre quattro Riprese, due alla
destra, et due alla sinistra; poi cambiando luogo, faranno due Passi graui,
& un Seguito ordinario, andando l'Huomo nel luogo della Dama,
& la Dama in quello dell'Huomo.

Pak, aniž by se uchopili za ruce, muž sám udělá jednu Puntata, potom
dáma udělá totéž. Muž pak znovu udělá ještě jednu
pravou a dáma udělá totéž. Muž udělá dva Seguiti
v natáčení (fiancheggiati) a dáma udělá totéž; to všechno
udělají znovu na druhou stranu, tak jako předtím, vždycky začíná
muž a dáma následuje, stále se přitom procházejí podél
sálu. Naproti sobě pak udělají čtyři Riprese, dvě doleva
a dvě doprava, dva Passi gravi a jeden Seguito ordinario dozadu. Podobně
naproti sobě udělají čtyři Riprese, dvě doprava a dvě doleva,
další dva Passi gravi a jeden Seguito ordinario. Pak muž půjde
dopředu k dámě, znovu půjde doprava a dáma půjde
doleva; kde stále se procházejíce, jdou v páru aniž by se uchopili
za ruce. Dáma pak začne s týmiž skutky, které dělal
muž v první promenádě, a udělá je spolu se všemi dalšími věcmi
popsanými výše.

Poi, senza pigliar mano, l'Huomo solo farà una Puntata; dopo la
quale la Dama farà il medesimo. L'Huomo tornarà poi à farne un'altra
col destro, & la Dama farà il medesimo. L'Huomo fara due Seguiti
fiancheggiati, & la Dama farà il medesimo: & queste cose tutte
tornaranno à fare un'altra volta, come prima; cominciando sempre
l'Huomo, & seguendo la Dama, col passeggiar sempre per la lunghezza
della Sala: poi all'incontro faranno quattro Riprese, due alla sinistra, &
due alla destra, con due Passi graui, et un Seguito ordinario indietro: similmente
all'incontro faranno quattro Riprese, due alla destra, et due alla sinistra,
con due altri Passi graui, & un Seguito ordinario; poi passando l'Huomo
auanti alla Dama, tornarà di nuouo à man destra, & la Dama andarà
alla sinistra; oue passeggiando sempre, andaranno al pari senza pigliar
mano. Principiando poi la Dama le medesime attioni, che harà
fatte l'huomo nel primo passeggio, farà quelle insieme con l'altre cose tutte
dette di sopra.

Na zrychlenou hudbu (sciolta) v gagliardě.
Nejprve proti sobě udělají Riverenzu, pak se vzdálí, dělají šest
Seguiti spezzati, dva v točení doleva a čtyři dopředu, a oba odejdou
na opačné konce sálu, tam proti sobě jako při turnajovém klání
udělají dva Seguiti spezzati scorsi a v závěru se dotknou pravou rukou.
Pak jdou a vymění si místo, udělají další dva s v poseldním se točí
doleva. Totéž, dotknou se levou rukou a udělají
všechny ty skutky, tak jako výše, a oba se vrátí na své místo. Potom
naproti sobě udělají čtyři Seguiti spezzati v natáčení (fiancheggiati) dopředu,
čtyři Trabuchetti a čtyřikrát přitom tlesknou rukama, nejprve tedy začnou
Trabuchetto levou nohou levou a tlesknou pravou rukou,
další začnou pravou a tlesknou levou,
a tak pokračují postupně až do čtvrtého Trabuchetta, jímž
skončí. Uchopíce se za ruce a udělají Riverenzu.

Alla sciolta della Sonata in Gagliarda.
Faranno prima incontro la Riuerenza, poi discostandosi, faranno sei
Seguiti spezzati, due uolti alla sinistra, et quattro innanzi, andando uno
da un capo, et l'altro dall'altro della Sala; doue all'incontro giostraranno,
facendo due Seguiti spezzati scorsi, toccando al fine di essi la Fè destra;
poi passando, & cambiando luogo, ne faranno altri due, voltandosi all'
ultimo à man sinistra. Il medesimo, toccando la Fè sinistra, faranno
in tutte le attioni, come di sopra, tornando ogn'uno al suo luogo. Dopò
all'incontro faranno quattro Seguiti spezzati fiancheggiati innanzi, &
quattro Trabuchetti, dando quattro botte alle mani, cioè principiando il
primo Trabuchetti, col piè sinistro, & dando una battuta alla man destra;
& principiando il secondo col destro, & dando una battuta alla sinistra;
& cosi seguirà di mano in mano fin'al quarto Trabuchetto, il quale
finito, pigliandosi mani, faranno la Riuerenza.

Na zrychlenou hudbu (sciolta) v Saltarellu.
Udělají čtyři Seguiti ordinarii v natáčení (fiancheggiati) dozadu a obraty (volte)
tance zvaného Contrapasso. Pak se procházejí a dělají další čtyři
Seguiti ordinarii dopředu s výměnou místa, v jejich závěru se točí
doleva. Pak naproti sobě udělají další čtyři Seguiti v natáčení (fiancheggiati)
dopředu, po nich dáma udělá další obrat z obratů uvedených
v Contrapassu a muž udělá čtyři Seguiti v točení, dva doleva
a dva dopředu. On pak uchopí náležitou ruku dámy
a odvede ji tam, kam to bude pohodlnější, tanec ukončí tím, že spolu dělají
Riverenza.

Alla Sciolta della Sonata in Saltarello,
Faranno quattro Seguiti ordinarij fiancheggiati indietro, & le volte
del Ballo chiamato Contrapasso; poi passeggiando, faranno altri quattro
Seguiti ordinarij innanzi cambiando luogo; al fine de'quali si voltaranno
a man sinistra; poi incontro faranno altri quattro Seguiti fiancheggiati
innanzi: dopo i quali, la Dama farà un'altra volta le volte dette
del Contrapasso, & l'Huomo farà quattro Seguiti volti, due alla sinistra,
et due innanzi: poi pigliando esso la man'ordinaria della Dama,
et posandola oue più le tornarà commodo, finiranno il Ballo col far'insieme
la Riuerenza.

Kategorie: Il Ballarino - tance