Barriera - ND

Nobiltà di Dame: vyobrazení k tanci Barriera

BARRIERA
BALLETO
KU CHVÁLE NEJJASNĚJŠÍ
D. VERGINIE MEDICI
D'ESTE
Vévodkyně di Modena, &c.

BARRIERA
BALLETO
IN LODE DELLA SERENISS.
D. VERGINIA MEDICI
D'ESTE
Duchessa di Modena, &c.

V mém dalším díle1), kde se dělala Barriera,
stál kavalír v držení za ruku po pravici
dámy, jak také bylo vidět na předloženém
obrázku. Protože však víme, že všechna knížata, páni (Signori),
i kavalíři, jak v tanci tak i mimo tanec vždycky dámě vzdávají
veškerou úctu, která jí přináleží, bylo proto dobře, že
se on ocitl na pravé straně? Potom při dělání dvou Seguiti, kdy se šlo
zpět v konci taktu (tempo), tou nohou, kterou měl vzadu,
dělal Riverenze? Proto si to má každý ošklivit, protože
je to provedeno proti pravidlu (Regola) a špatně. Proto ji ti, kteří si chtějí
počínat správně a podle Teorie, udělají tímto způsobem.

NELL'ALTRA mia opera, quando si faceva Barriera,
il Cavaliere stava con la man pigliata à man destra
della Dama, si come anco ve lo fò vedere nel presente
dissegno; onde sapendo, che tutti i Principi, Signori,
& Cavalieri, sì nel Ballo, come anco fuora del Ballo, sempre dan
no tutti gl'honori che convengono alla Dama: per questo era bene che
egli si ponesse à man destra? & dopò con far due Seguiti, passandoli
di dietro al fin del tempo, con quel piè che si ritrovava haver in dietro
facesse la Riverenze? però questo ogn'uno deve schifarlo, perche
è contra la Regola, & mal fatto. Per tanto volendo farla
Theoricamente, & con giusti termini, la faranno in questo modo.

Tato Barriera začíná tak, že osoby jsou naproti sobě,
bez držení rukou, jak je tomu na vyobrazení k Nova Regina di Francia2),
Riverenza lunga ve čtyřech úderech (battute) hudby a dvě
Continenze brevi, každá na dva údery (battute). Pak udělají dva Corinti
v natáčení (fiancheggiati) dovnitř, a upozorňuji, že v každém Corinto se dělají
tři Riprese a jeden Trabucchetto, jak jsem řekl v pravidle (Regola)
o Corinto. A když mají zmíněné Corinti udělány, uchopí se
náležitou rukou a s obvyklými kavalírskými způsoby znovu udělají
Riverenzu, stejným způsobem jako předtím.

Questa Barriera, si principierà stando le persone all'incontro
senza pigliar mano, come si hà nelle Figure di Nova Regina di Francia,
con la Riverenza lunga di quattro battute di Musica, & due
Continenze brevi di due battute l'una; poi faranno due Corinti
fiancheggiati per dentro: & avertano, che ad ogni Corinto si fanno
tre Riprese, & un Trabucchetto, si come v'hò detto nella Regola
del Corinto; & fatto c'haranno i detti Corinti, piglierannosi per
la man ordinaria, & facendo le solite creanze Cavaleresche faranno
di nuovo la Riverenza nella medesima maniera come la prima.

Ve druhé části se spolu procházejí, udělají dva Passi
puntati brevi
, každý na dva údery (battute), čtyři Passi semibrevi, krok na jeden
úder (battuta), jeden Seguito ordinario ve dvou úderech (battute).
Uvedené pohyby začínají levou nohou. Pak udělají dva Saffici, každý na jeden
úder (battuta), a nakonec dvě Continenze, každá na dva údery (battute),
uvedené Saffici a Continenze začínají pravou nohou.

Nel secondo tempo, passeggiando insieme, faranno due Passi
puntati brevi di due battute l'uno, quattro Passi semibrevi d'una
battuta per passo, un Seguito ordinario di due battute, principiando
gli detti Moti con il piè sinistro; poi faranno due Saffici d'una
battuta per uno, & al fine due Continenze di due battute per Continenza,
principiando detti Saffici, & Continenze col piè destro.

Ve třetí části udělají tutéž promenádu opačně
a začnou pravou nohou. A upozorňuji, že dříve při konání této
Barriery šli v promenádě tři části (tempi) uvedené Sonaty a vždy začali
levou nohou a Riprese dělali vždy doprava
a doleva nikdy. Říkám tedy, že vždy a v každém
prováděném tanci, pokud se vykonávané pohyby nebudou dělat jak jednou
tak i druhou nohou, vždycky to bude špatně. A tak když se dělají
dvě promenády, první se hodí dělat levou a druhá pravou, a
když budou takto provádět skutky oboustranně, bude vždy každý tanec udělán správně,
podle pravidel (regolato) a na správný úder (battuta) hudby. A aby byl pravý,
v každém tempu3) této Sonaty Barriera, je šestnáct dokonalých úderů (battute
perfette
). Ovšem ve druhé části (secondo tempo) jsou zaznamenány (notate)
čtyři údery (battute) na dva Passi puntati, dva na jeden, na čtyři Passi semibrevi
čtyři další údery (battute), což je osm; dva na Seguito breve,
což je deset, jeden pro Saffice, což je dvanáct, a čtyři na dvě Continenze,
což dělápočet šestnáct hudebních dokonalých úderů (battute perfette), po
způsobu, kterým je vám zde toto vysvětleno. Je třeba udělat dvě promenády
a ne tři, a jedna má být levou nohou a druhá pravou.

Nel terzo tempo, faranno il medesimo Passeggio per contrario,
principiando col piè destro. Et avertano, che prima à far questa
Barriera passeggiavano tre tempi di detta Sonata, & sempre principiavano
con il piè sinistro, & sempre le Riprese le facevano al fianco
destro, & al sinistro mai: però dico, che ogni volta che in ciaschedun
Ballo che si fà se gli Moti che si faranno, non n'havrà tanto un
piede quanto l'altro, sempre sarà falso; & cosi quando si faranno
due Passeggi, prima convien farlo col sinistro, il secondo col destro; et
cosi facendo le attioni recipliche, sempre andarà ogni Ballo giusto,
& regolato, & con vera battuta di Musica fatto. Et che sia il vero,
ad ogni tempo di questa Sonata di Barriera, ci vanno sedici battute
perfette. Però notate al secondo tempo, à gli due Passi puntati
ci vanno quattro battute, due per una; à gli quattro Passi semibrevi,
quattro altre battute, che sono otto; due al Seguito breve,
che son dieci; uno per Saffice, che sono dodici; quattro alle due Continenze,
che fanno il numero di sedici battute perfette Musicali: di
modo, che eccovi dechiarito questo, & che bisogna far due Passeggi,
& non tre, che uno n'habbia il piè sinistro, e l'altro il destro.

Ve čtvrté části se uchopí pravou rukou a udělají jeden Passo
puntato
levou nohou, jeden Seguito finto pravou, trochu ohnou
kolena na způsob poloviční (mezza) Riverenzy; pak se pustí,
udělají čtyři Passi, každý na jeden úder (battuta), zamíří doleva
a vymění si místo, přičemž zaberou značný prostor, udělají jeden Seguito,
tak jako výše, doleva a začnou levou, pak udělají
dva Saffici advě Continenze, začnou pravou.

Nel quarto tempo, pigliando la man destra, faranno un Passo
puntato con il piè sinistro, & un Seguito finto col destro, chinando
un poco le ginocchia à modo di mezza Riverenza; poi lasciandola,
faranno quattro Passi d'una battuta l'uno, volti alla sinistra,
cambiando luogo, & pigliando del campo assai, faranno un Seguito,
come di sopra, al lato sinistro, principiando col sinistro; poi faranno
due Saffici, & due Continenze, principiando col destro.

V páté části se uchopí levou rukou a udělají tytéž
skutky a pohyby opačně, začnou pravou a opět se tedy oba
vrátí na své místo. Upozorňuji ovšem, aby namísto
Continenze, dělali Riverenza. A ne dělat to tak jako dříve, kdy se
uchopili pouze pravou rukou a levou nikdy, což bylo
chybné a bylo to špatně.

Nel quinto tempo, pigliando la man sinistra faranno le medesime
Attioni, & Moti, principiando col destro per contrario, ritornando
però ogn'uno al suo luogo: però avertino, che in luogo delle
Continenze, faranno la Riverenza. Et non far come prima, che si
pigliavano con la man destra sola, & mai con la sinistra, che stava
male, & era falso.

V šesté části kavalír sám udělá čtyři Passi semibrevi,
každý na jeden úder (battuta), v natáčení (fiancheggiati) dopředu, a když začíná,
dá pravý okraj pláště pod svou pravou paži, jak se
ukazuje obrázek k Nuova Regina; doporučuje se udělat tento skutek
půvabně a elegantně, ať nepokryje záštitu svého meče
ten ať přitáhne levou paží, tedy loktem, k sobě. Po
tomto se natočí ve výhledu doleva, udělá jeden Spezzato
puntato
levou a poloviční (mezza) Riverenzu pravou, totéž
udělá s natočením těla do výhledu doprava, tedy opačně.
Upozorňuji ale, že když udělá poloviční (mezza) Riverenza, je třeba, aby
se noha ihned připojila do páru, kdyby to udělal jinak, jak to někteří dělávají,
že tu nohu, kterou dělají poloviční (mezza) Riverenzu, nechají vzadu,
pak se nemohou dělat čtyři Spezzati retirati dozadu, protože, jak
jsem řekl ve svých pravidlech (Regole), noha, která se nachází vzadu, nemůže
jít opět dozadu. Ale když si počíná tímto způsobem, udělá pohyby správně.
Udělá tedy čtyři Passi Trangati nebo čtyři Spezzati
v natáčení (fiancheggiati) dozadu. Potom spolu udělají Riverenzu
po dobu čtyř úděrů (battute) hudby, tak jako výše.

Nel sesto tempo, il Cavaliere solo farà quattro Passi semibrevi
d'una battuta l'uno fiancheggiati innanzi, & nel principiarli si
porrà il lembo destro della cappa sotto il suo braccio destro, come si
mostra nel dissegno di Nuova Regina: & quest'Atto avertirà di
farlo gratiosamente, & che non copri la guardia della sua spada,
& la stringerà col braccio sinistro, cioè dal gomito in sù; dopò il
quale voltandosi in prospettiva alla sinistra, farà un Spezzato
puntato col sinistro, & mezza Riverenza col destro; il medesimo
farà voltando la persona in prospettiva alla destra, però per contrario:
ma averta, che quando farà la mezza Riverenza, bisogna che
subito l'unisca al paro del piè, altramente facendo, come alcuni fanno,
che restano con quel piè che fanno la mezza Riverenza indietro,
non potrà fare gli quattro Spezzati retirati in dietro, perche, come
hò detto nelle mie Regole, il piè che si trova in dietro, non può
far un'altra volta in dietro: ma facendo in questo modo farà giusti
i Moti. Però farà quattro Passi Trangati, overo quattro Spezzati
fiancheggiati in dietro; dopò insieme faranno la Riverenza à
tempo di quattro battute di Musica come di sopra.

V sedmé části udělá dáma samotná totéž, co dělal
kavalír.

Nel settimo tempo, la Dama sola farà il medesimo che harà fatto
il Cavaliere.

Sciolta grave4) Sonaty, dělá se dvakrát.

La sciolta grave della Sonata si farà due volte.

Ve společném procházení udělají dva doppi alla Francese, jeden
doleva a druhý doprava, potom udělají dva Passi puntati
v natáčení (fiancheggiati) dozadu, pak dva Seguiti, plynule (scorrendo), uchopí se
za ruce v jejich závěru a trochu ohnou trochu kolena na způsob
poloviční (mezza) Riverenzy, připojují ovšem onu nohu levou do páru.
A touto znovu udělají dířve uvedené Passi, nebo Spezzati, jak se
jim které více líbí dělat. Pak udělají jeden Seguito ordinario,
a uvedené pohyby začínají levou. Potom udělají dva Saffici, jeden
pravou a druhý levou nohou.

Passeggiando insieme, faranno due doppi alla Francese, uno
alla sinistra, & l'altro alla destra; dopò ciò faranno due Passi puntati
fiancheggiati in dietro; poi scorrendo due Seguiti, si piglieranno
le mani, nel fine de'quali piegaranno un poco le ginocchia à modo
di mezza Riverenza, aggiungendo però quel piè sinistro al pari,
& con quello torneranno à fare gli predetti Passi, ò Spezzati come
meglio gli piacerà di fare; poi faranno un Seguito ordinario, principiando
i detti Moti col sinistro; dapoi faranno due Saffici, uno
col destro, e l'altro col sinistro piede.

Tuto promenádu udělají znovu a stejně podruhé,
začínají pravou nohou, a když to udělají tímto způsobem, bude tanec
nanejvýš správný, protože jedna promenáda začíná levou a druhá
pravou.

Questo medesimo Passeggio torneranno à far un'altra volta,
principiando col piè destro: & in questo modo facendo, il Ballo an
derà giustissimo, perche un Passeggio si principia col sinistro, e l'altro
col destro.

Zrychlená část (sciolta) Sonaty v Saltarellu se udělá
pouze jedenkrát.

La sciolta della Sonata in Saltarello si farà
una volta sola.

Dělají spolu čtyři Spezzati dopředu v natáčení (fiancheggiati), pak
dáma předstírá, že si líbá ruce a udeří o ruce
kavalíra, on pak udělá totéž. Pak dělají spolu
jeden Trabucchetto doleva a tlesknou pravou rukou;
další Trabucchetto doprava, a tlesknou
levou. Potom se uchopí za ruce, udělají dvě Continenze,
jednu levou, druhou pravou, a v závěru části
Sonaty Riverenzu.

Faranno insieme quattro Spezzati innanzi fiancheggiati; poi
fingendo la Dama di baciarsi le mani, darà una battuta sù le mani
del Cavaliere, & il medesimo dapoi farà esso; poi faranno insieme
un Trabucchetto alla sinistra, dandosi una botta alla man destra;
un'altro Trabucchetto alla destra, dando un'altra battuta
alla sinistra; dopò ciò si piglieranno le mani, facendo due Continenze,
una col sinistro, l'altra col destro; & al fine del tempo della
Sonata la Riverenza.

Ve zrychlené části (sciolta) Sonaty v Gagliardě.
Pustí se a udělají čtyři Seguiti ordinarii v natáčení (fiancheggiati)
dozadu, pak udělají dva Passi v točení doleva a jeden Seguito
udělají dopředu, začínají levou. Totéž udělají
opačně. Nakonec udělají dva Passi puntati v natáčení (fiancheggiati)
dopředu, v jejich závěru se uchopí náležitou rukou a uzavřou
uvedený tanec tím, že zdvořile udělají Riverenzu na čtyři
úderey (battute) tempa hudby.

Alla sciolta della Sonata in Gagliarda.
Lasciandosi faranno quattro Seguiti ordinarii fiancheggiati in
dietro; poi faranno due Passi volti alla sinistra, & un Seguito ne
faranno innanzi, principiando col sinistro; il medesimo faranno
per contrario. Finalmente faranno due Passi puntati fiancheggiati
innanzi, al fin de'quali si piglieranno per la man ordinaria, & conchiuderanno
detto Ballo, con far gentilmente la Riverenza di quattro
battute à tempo del suono.

1) Míněna první Carosova sbírka Il Ballarino, která vyšla roku 1581. Autorem tance Barriera ze sbírky Il Ballarino ale není Caroso, nýbrž Battistino.

2) Což je drobná chybka, protože na odkazovaném obrázku se dvojice naopak za ruku drží.

3) Výraz tempo zde pravděpodobně význam takt, dále může znamenat dobu, čas, počasí, délku trvání, tempo, a v těchto tancích také část.

4) Většinou výraz sciolta překládám jako zrychlená část, ale pokud je to ve spojení se slovem grave (těžký, vážný, závažný, seriózní, slavnostní, přísný, hluboký), nechávám původní italský výraz a "zrychlovat" ho nebudu.

Kategorie: Nobiltà - tance