Rosa Felice - ND

Nobiltà di Dame: vyobrazení k tanci Rosa Felice

ROSA FELICE
BALLETTO
KU CHVÁLE NANEJVÝŠ VÝZNAČNÉ A VYNIKAJÍCÍ PANÍ
PATRONKY, A DOBRODĚJKY
MÉ NANEJVÝŠ CTĚNÉ
PANÍ FELICE MARIE ORSINA
CAETANA
Vévédkyně di Sermoneta.

ROSA FELICE
BALLETTO
IN LODE DELL'ILL.MA ET ECC.MA SIG.
PADRONA, ET BENEFATTRICE
MIA COLENDISS.
D. FELICE MARIA ORSINA
CAETANA
Duchessa di Sermoneta.

Dříve než se započne s tímto tancem, kavalír
má sejmout baret nebo klobouk a ihned
po smeknutí jej má umístit na levou stranu, s děláním obvyklých
obřadností. Svou pravou rukou uchopí levici
dámy, tak jak vám předvádí vyobrazení. Oba dva
spolu udělají Riverenzu lunga, dvě Continenze brevi,
jak jsem pověděl u tance Toskánské velkovévodkyně.1) Pak udělají
jednu Ripresu sottopiede a jeden Fioretto doleva. Totéž
dělají opačně. Když je to provedeno, udělají ihned jeden
Zoppetto levou nohou ve vzduchu s dopadem na pravou,
toutéž udělá jeden Passo in aria a Cadenzu, a toto je
závěr (Chiusa). Další závěr (Chiusa) udělají opačně a skončí s pravou nohou
vpředu. Tuto první část nazývám částí uzavřenou (Tempo Terminato).

IN prima per voler principiare questo Balletto, il Cavaliere
hà da cavarsi la berretta, ò cappello, & subito
cavata la porrà alla man sinistra, con fare le solite
cerimonie, & con la sua man destra piglierà la sinistra
della Dama, si come vi dimostrano le Figure, & amendue
insieme faranno la Riverenza lunga, & due Continenze brevi, si
come hò detto nel Ballo della gran Duchessa di Toscana; poi faranno
una Ripresa sottopiede, & un Fioretto al lato sinistro: il medesimo
faranno per contrario. Dopò ciò fatto, subito faranno un
Zoppetto col piè sinistro in aria, & zoppicarà col destro, & con
l'istesso farà un Passo in aria, & la Cadenza. & quest'è una
Chiusa: un'altra Chiusa ne faranno per contrario, restando col piè destro
innanzi. Et questo primo tempo, lo chiamo Tempo Terminato.

Ve druhé části se procházejí a dělají dva Passi puntati
brevi
, pak dělají jednu Ripresu sottopiede doleva, dva Fioretti,
dva Passi minimi presti, další dva Fioretti a Cadenzu.
Pak ihned udělají jeden Groppo, dva Fioretti, dva Passi minimi
dozadu a Cadenzu s levou nohou vzadu. Toutéž
začíná a končí závěr (Chiusa), kdy každý pohyb začíná levou nohou.
A toto se nazývá Passeggio Regolato.

Nel secondo tempo, passeggiaranno con fare due Passi puntati
brevi; poi faranno una Ripresa sottopiede al lato sinistro, due Fioretti,
due Passi minimi presti, con due altri Fioretti, & la Cadenza;
poi subito faranno un Groppo, due Fioretti, due Passi minimi
in dietro, & la Cadenza col piè sinistro in dietro, & con l'istesso
principiarà & finirà la Chiusa, principiando ogni Moto col piè sinistro.
Et questo si chiama Passeggio Regolato.

Ve třetí části znovu dělají dva další Passi puntati,
jeden dopředu, druhý dozadu. Potom dělají tytéž pohyby
opačně, začínají je pravou nohou, tančí alek
trochu dozadu2), stále v páru.

Nel terzo tempo, torneranno à fare due altri Passi puntati,
uno innanzi, l'altro in dietro: dopò faranno gli medesimi Moti
per contrario, principiandoli col piè destro, ma però ballando un
poco indietro, & sempre al pari.

Ve čtvrté části dělají dvě Riprese doleva, dva
Trabucchetti a jeden Seguito finto, začínají je levou nohou.
Totéž dělají opačně. Pak udělají jednu Ripresu sottopiede
a jeden Fioretto doleva, totéž udělají opačně.
Když je to provedeno, udělají znovu výše uvedené dva uzavřené závěry (Chiuse Terminate),
jak jsem vysvětlil v první části.

Nel quarto tempo, faranno due Riprese al lato sinistro, con due
Trabucchetti, & un Seguito finto, principiandoli con il piè sinistro:
il medesimo faranno per contrario; poi faranno una Ripresa sottopiede
con un Fioretto al lato sinistro: il medesimo faranno per contrario;
& ciò fatto, torneranno à fare le predette due Chiuse Terminate,
si come hò detto nel primo tempo.

V páté části se uchopí pravou rukou, s obvyklými
způsoby. Dělají dva Seguiti brevi, tedy ordinarii, v jejichž závěru
se pustí a trochu ohnou kolena na způsob poloviční poklony (mezza
Riverenza
)- Pak udělají dva Spezzati v točení doleva
a nakonec se opět ocitnou ve výhledu. Udělají ještě dva Saffici, jeden
doleva a druhý doprava, mění si místo. Pak udělají jednu
Ripresu sottopiede a jeden Fioretto doleva, totéž
opačně. Nakonec dělají dva závěry (Chiuse), tak jako výše.

Nel quinto tempo, si piglieranno per la man destra con le solite
creanze, facendo due Seguiti brevi, cioè ordinarii, al fin de'quali
si lascieranno con piegar un poco le ginocchia à modo di mezza
Riverenza; poi faranno due Spezzati volti à man sinistra, & al
fin si ritroveranno in prospettiva, facendo anco due Saffici, uno al
lato sinistro, l'altro al destro, cambiando luogo; poi faranno una
Ripresa sottopiede, & un Fioretto al lato sinistro: il medesimo per
contrario. Finalmente faranno le due Chiuse, come di sopra.

V šesté části udělají jeden Passo puntato breve levou nohou,
jeden Spezzato finto pravou, jednu Ripresu sottopiede,
dva Fioretti dopředu, jeden Groppo, dva další Fioretti, dva Passi minimi
presti
dozadu, jednu poloviční poklonu (mezza Riverenza, jeden Passo in aria
levou a Cadenza. Pak udělají další Groppo, dva Fioretti
dopředu, dva Passi minimi dozadu a Cadenza. Nakonec
dělají pouze jeden závěr (Chiusa), levou nohou.

Nel sesto tempo, faranno un Passo puntato breve col piè sinistro,
& un Spezzato finto col destro, con una Ripresa sottopiede,
due Fioretti innanzi, un Groppo, due altri Fioretti, due Passi minimi
presti in dietro, una mezza Riverenza, un Passo in aria col
sinistro, & la Cadenza; poi faranno un'altro Groppo, con due Fioretti
innanzi, due Passi minimi in dietro, & la Cadenza. Finalmente
faranno una Chiusa sola col piè sinistro.

V sedmé části se uchopí za náležitou ruku a dělají
tytéž pohyby opačně, tak jako se to dělalo v páté části
pravou nohou, oba se ovšem opět vrátí na své místo.

Nel settimo tempo, pigliandosi per la man sinistra, faranno gli
medesimi Moti per contrario, si come han fatto nel quinto tempo col
piè destro, ritornando però ogn'uno al suo luogo.

V osmé části znovu udělají obě stejné
variace, které dělali v šesté části, opačně.

Nell'ottavo tempo, torneranno à fare amendue la medesima
Mutanza che havran fatta nel sesto Tempo, per contrario.

V deváté části udělají dva Seguiti brevi, tedy ordinarii,
a jejich závěr udělají na způsob poloviční poklony (mezza Riverenza)
a s obvyklými obřadnostmi se uchopí za náležitou ruku. Pak dělají dva Spezzati
dopředu, dva Fioretti, dva Trabucchetti semibrevi, každý na jeden
úder hudby. Když je to provedeno, udělají
jeden Saffice doleva a druhý doprava. Nakonec udělají
výše uvedené dva závěry (Chiuse).

Nel nono tempo, faranno due Seguiti brevi, cioè ordinarii,
al fin de'quali faranno à modo di mezza Riverenza, pigliandosi
con le solite cerimonie per la man'ordinaria; poi faranno due Spezzati
innanzi, due Fioretti, & due Trabucchetti semibrevi d'una
battuta di Musica per ciascheduno; & ciò fatto, al lato sinistro faranno
un Saffice, & un'altro al lato destro; finalmente faranno
le sopradette due Chiuse.

V desáté a poslední části udělají dva Seguiti brevi dopředu
a pak dvě Continenze brevi. Potom skončí tím, že udělají Riverenzu
longa
ve čtyřech úderech a obvyklé obřadnosti.

Nel decimo, & ultimo tempo, faranno due Seguiti brevi innanzi;
poi faranno due Continenze brevi. Dopò con il far la Riverenza
longa di quattro battute, & le solite cerimonie, finiranno.

1) Velkovévodkyni Toskánské Caroso věnoval ve sbírce Nobiltà di Dame tanec Laura Suave.

2) Nebo vzadu; indietro může být obojí.

Kategorie: Nobiltà - tance