Rustica Palina - IB

RUSTICA PALINA,
Balletto od M. Battistina;
KU CHVÁLE VYNIKAJÍCÍ PANÍ
LAURY PALINA RUSTICI,
ušlechtilé paní Římské.

RVSTICA PALINA,
Balletto di M. Battistino;
IN LODE DELL'ILLVSTRE SIGNORA,
LA SIGNORA LAVRA PALINA
RVSTICI,
Gentildonna Romana.

Uchopí se náležitou rukou a spolu udělají
Riverenzu a dvě Continenze, jednu doleva
a druhou doprava. Aniž by pak pustili zmíněnou
ruku, muž povede dámu na způsob
půlměsíce a udělají spolu dva Passi gravi
a jeden Seguito ordinario doleva, začnou
levou nohou, a totéž udělají i doprava od
pravé nohy. Pak se pustí, muž udělá čtyři Seguiti,
dva v natáčení (fiancheggiati) dozadu a dva dopředu, dáma udělá
tytéž Seguiti, nebo oba obraty (volte) tance zvaného Contrapasso,
v jejich závěru se uchopí za náležitou ruku.

Si pigliarà la man'ordinaria, facendo insieme la
Riuerenza, & due Continenze, una alla sinistra,
& l'altra alla destra: poi senza lasciar detta
mano, l'huomo guidarà la Dama à modo di meza
Luna, & insieme faranno due Passi graui, &
un Seguito ordinario al fianco sinistro, principiandoli
col piè sinistro: & il medesimo faranno al fianco destro, principiandoli
col piè destro: poi lasciandosi la mano, l'Huomo farà quattro Seguiti,
due fiancheggiati indietro, & due innanzi; & la Dama farà
li medesimi Seguiti, ouero amendue le volte del Ballo detto il Contrapasso,
pigliandosi alla fine di essi per la man'ordinaria.

Ve druhé části se spolu procházejív držení za ruku. Udělají
dvě Puntate gravi a dva Seguiti ordinarii, pak muž znovu
(vede dámu paží) udělá stejný půlměsíc uvedený
výše, k tomu stejné Passi a Seguito levou, totéž
i pravou. Po nich oba udělají dva obraty (volte) z Contrapassa.

Nel secondo tempo, passeggiando insieme con la man pigliata, faranno
due Puntate graui, & due Seguiti ordinarij; poi l'Huomo tornara
(guidando la Dama col braccio) à fare la medesima meza Luna detta
di sopra, con gli istessi Passi, & Seguito col sinistro: & il medesimo
col destro: dopo le quali, faranno amendue le volte del Contrapasso.

Ve třetí části se uchopí pravou rukou a udělají dva Passi
gravi
a jeden Seguito ordinario, začnou levou nohou. Pak se pustí a
udělají totéž, oba zamíří doleva, vymění si
místo a začnou pravou nohou. Naproti sobě udělají dvě Puntate,
jednu dopředu levou a druhou dozadu pravou, dva Seguiti
v natáčení (fiancheggiati) a tytéž obraty (volte) uvedené v Contrapassu.

Nel terzo tempo, pigliaranno la Fè destra, & faranno due Passi
graui, & un Seguito ordinario, principiandoli col piè sinistro; poi lasciandosi,
faranno il medesimo voltando amendue alla sinistra, cambiando
luogo, principiandoli col piè destro: & all'incontro faranno due Puntate,
una innanzi col sinistro, & l'altra indietro col destro, due Seguiti
fiancheggiati, & le medesime volte dette del Contrapasso.

V poslední vážné části (tempo grave) se uchopí levou rukou a udělají
tytéž věci, které dělali doprava, a nakonec se oba vrátí
na své místo.

Nell'ultimo tempo graue, pigliaranno la Fè sinistra, & faranno le
medesime cose che haranno fatte alla destra, tornando alla fine ogn'uno
al suo luogo.

Zrychlená část (Sciolta) Sonaty v Gagliardě.
Udělají čtyři Seguiti v natáčení (fiancheggiati) dozadu, obraty (volte) uvedené
v Contrapassa, čtyři Passi trangati dozadu na způsob z Barriery, spolu
se dvěma Seguiti scorsi, jimiž si vymění místo.

Sciolta della Sonata in Gagliarda.
Si faranno quattro Seguiti fiancheggiati indietro, le volte dette del
Contrapasso, quattro Passi trangati indietro à modo di Barriera, insieme
con due Seguiti scorsi, cambiando luogo.

Ve druhé části uvedené sciolty udělají znovu Seguiti v natáčení (fiancheggiati)
dozadu, obraty (volte) z Contrapassa a čtyři Passi trangati.
Pak udělají dva Trabuchetti gravi, jeden levou nohou a druhý pravou,
jeden Seguito scorso naproti, aniž by se minuli, a v jejich závěru se uchopí
oběma rukama a dokončí na způsob poloviční poklony (meza Riverenza).

Nel secondo tempo di detta Sciolta, tornaranno à fare li Seguiti fiancheggiati
indietro, le Volte del Contrapasso, & i quattro Passi trangati;
poi faranno due Trabuchetti graui, uno col piè sinistro, & l'altro col destro,
& un Seguito scorso incontro, senza passare; al fine del quale, pigliando
amendue le mani, faranno à modo di meza Riuerenza.

Sciolta Sonaty v Saltarellu.
Udělají v kruhu osm Seguiti spezzati, čtyři doleva a
čtyři doprava, začnou levou nohou. Potom udělají dva Trabuchetti
gravi
, jeden doleva a druhý doprava, a dvě Riprese
doleva. Tytéž Trabuchetti gravi a Riprese udělají podobně
i doprava. Potom se pustí, dáma udělá dva obraty (Volte) uvedené
v Contrapassu a muž udělá čtyři Seguiti, dva v natáčení (fiancheggiati)
dozadu a dva dopředu. Pak uchopí dámu za náležitou ruku
a spolu udělají spolu Riverenzu, a on ji odvede tam, kam se jí půjde pohodlněji.

Sciolta della Sonata in Saltarello.
Faranno in ruota otto Seguiti spezzati, quattro alla sinistra, &
quattro alla destra, principiandoli col piè sinistro: dopò faranno due Trabuchetti
graui, uno alla sinistra, & l'altro alla destra, con due Riprese
alla sinistra: i quali Trabuchetti graui, & Riprese faranno similmente
alla destra. Dopo ciò, lasciandosi, la Dama farà le due Volte dette
del Contrapasso, & l'huomo farà quattro Seguiti, due fiancheggiati
indietro, & due innanzi, poi pigliando la Dama per la man'ordinaria,
& facendo insieme la Riuerenza, la posarà oue più le tornarà commodo.

Kategorie: Il Ballarino - tance